Artikkelen redegjør for innholdet i tvisteloven § 15-8, som på nærmere vilkår gir visse rettssubjekter rett til å inngi prosesskriv i en verserende rettstvist uten å være part i saken. Sentrale spørsmål er når det foreligger innleggsrett etter bestemmelsen og til hvem den tilkommer. Særlig drøftes foreningers innleggsrett og bestemmelsens forhold til tvistelovens bestemmelser om representativ deltakelse igjennom søksmål eller partshjelp. Også forholdet til grunnleggende prinsipper ved prosessordningen drøftes.