Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 69-91)
av Fredrik Bøckman Finstad
Sammendrag

Artikkelen gir en oversikt over sentrale sivilprosessuelle regler sett i relasjon til et typisk saksforløp. Det legges vekt på å løfte frem sammenhenger i stoffet som det er en fordel å få oversikt over tidlig i studiet av sivilprosessen. Artikkelen behandler reglene som gjelder før sak reises og det gis en oversikt over vilkårene for å få en sak realitetsbehandlet (prosessforutsetningene). Det redegjøres for de grunnleggende saksbehandlingsreglene i forliksrådet og for sakens behandling i tingretten, derunder reglene om prosessuell preklusjon og prosessledelse. Hovedregler om anke, gjenåpning og sakskostnader behandles også.

(side 92-118)
av Marius Stub
Sammendrag

Høyesterett i plenum avsa 18. desember 2015 dom i sak om gyldigheten av et avslag på søknad om asyl og opphold på humanitært grunnlag. Det sentrale spørsmålet i saken var om barnas tilknytning til Norge og situasjonen her skulle trekkes inn i urimelighetsvurderingen etter utlendingsloven § 28 femte ledd om internflukt. I den forbindelse var det nødvendig å ta stilling til betydningen av Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon artikkel 3, og til betydningen av generelle uttalelser fra FNs barnekomité. På forhånd var det knyttet spenning til om Høyesterett ville holde fast ved de utgangspunkter som ble trukket opp i plenumsdommene i Rt. 2012 s. 1985 (lengeværende barn I) og Rt. 2012 s. 2039 (lengeværende barn II), eller om retten i stedet ville slå inn på den kurs som Rt. 2015 s. 93 (Maria) bar bud om. Gjennom dommen ble disse spørsmålene avklart.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon