Aksjelovenes utdelingsregler begrenser selskapets frihet til å overføre selskapets verdier til fordel for sine aksjeeiere. Etter aksjelovene § 3-6 første ledd kan «utdeling» bare skje innenfor rammene av reglene om utbytte, kapitalnedsetting, fusjon og fisjon av selskaper og tilbakebetaling etter oppløsning. Ulovlig utdeling skal tilbakeføres til selskapet etter reglene i aksjelovene § 3-7. Artikkelen omhandler spørsmål knyttet til vilkårene for når selskapets disposisjoner innebærer utdeling fra selskapet, samt plasserer utdelingsreglene inn i en større aksjerettslig sammenheng. Aksjelovenes regler om utdeling fra selskapet utgjør en sentral del av lovenes system for beskyttelse av selskapskapitalen. I tillegg utgjør reglene bakteppet for aksjelovenes øvrige regler som gjelder selskapets disposisjoner med aksjeeiere. Eksempler er her reglene om transaksjoner mellom selskapet og aksjeeiere mv. (aksjelovene § 3-8 og § 3-9), om gaver (aksjelovene § 8-6), om kreditt og sikkerhetsstillelse (aksjelovene §§ 8-7 flg.) og om egne aksjer (aksjelovene kapittel 9).