Artikkelen redegjør kort for hvordan Høyesterett har utviklet hensiktsmessighetsskjønnet i strl. § 48 b som er bestemmende for ileggelse av foretaksstraff. Videre drøftes om det ved utøvelse av statlig forvaltningsmyndighet kan foreligge forhold som påvirker denne hensiktsmessighetsvurderingen når brudd på straffbelagte normer skjer i slik virksomhet, og dermed om det er grunnlag for foretaksstraff. Selv om artikkelen er skrevet før ikrafttredelsen av straffeloven 2005, og dermed formelt tar utgangspunkt i den gamle straffeloven, vil drøftelsen langt på vei være direkte overførbar til den någjeldende lovens §§ 27 og 28.