Artikkelen tar sikte på å gi en praktisk og studentvennlig innføring i juridisk metode (rettskildelære). Forfatterne gir først en oversikt over juridisk metode som fag, hvor sentrale begreper og sammenhenger blir forklart. Deretter konsentreres drøftelsen om fire sentrale rettskilder: lovtekst, forarbeider, rettspraksis og reelle hensyn. Artikkelen er særlig myntet på jusstudenter på første studieår. Forfatterne gjør imidlertid bruk av en rekke eksempler fra rettspraksis, og går enkelte steder mer i dybden på klassiske metodespørsmål. Dermed burde artikkelen kunne være av interesse også for viderekomne studenter og praktikere.