Ved tolkingen av rettsregler blir det blant annet lagt vekt på hva som vil være en god regel og hvilke virkninger ulike tolkingsalternativer vil ha. I denne artikkelen blir det redegjort for hvilken vekt det kan legges på slike vurderinger og andre forhold som ikke fremgår av regelen selv eller dens forarbeider. Artikkelforfatteren fremholder at rettsreglene må tolkes slik at formålene med reglene blir fremmet og uønskede virkninger blir søkt unngått. De enkelte reglene må også gis et innhold som er tilpasset rettssystemet for øvrig, og som samsvarer med de verdier og holdninger som regelen bygger på eller er uttrykk for.