Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 287-309)
av Jens Edvin A. Skoghøy
Sammendrag

Ved tolkingen av rettsregler blir det blant annet lagt vekt på hva som vil være en god regel og hvilke virkninger ulike tolkingsalternativer vil ha. I denne artikkelen blir det redegjort for hvilken vekt det kan legges på slike vurderinger og andre forhold som ikke fremgår av regelen selv eller dens forarbeider. Artikkelforfatteren fremholder at rettsreglene må tolkes slik at formålene med reglene blir fremmet og uønskede virkninger blir søkt unngått. De enkelte reglene må også gis et innhold som er tilpasset rettssystemet for øvrig, og som samsvarer med de verdier og holdninger som regelen bygger på eller er uttrykk for.

(side 310-345)
av Sverre Blandhol, Henriette N. Tøssebro & Øystein Skotheim
Sammendrag

Artikkelen tar sikte på å gi en praktisk og studentvennlig innføring i juridisk metode (rettskildelære). Forfatterne gir først en oversikt over juridisk metode som fag, hvor sentrale begreper og sammenhenger blir forklart. Deretter konsentreres drøftelsen om fire sentrale rettskilder: lovtekst, forarbeider, rettspraksis og reelle hensyn. Artikkelen er særlig myntet på jusstudenter på første studieår. Forfatterne gjør imidlertid bruk av en rekke eksempler fra rettspraksis, og går enkelte steder mer i dybden på klassiske metodespørsmål. Dermed burde artikkelen kunne være av interesse også for viderekomne studenter og praktikere.

(side 346-352)
av Henrik Horn
Sammendrag

Artikkelen redegjør kort for hvordan Høyesterett har utviklet hensiktsmessighetsskjønnet i strl. § 48 b som er bestemmende for ileggelse av foretaksstraff. Videre drøftes om det ved utøvelse av statlig forvaltningsmyndighet kan foreligge forhold som påvirker denne hensiktsmessighetsvurderingen når brudd på straffbelagte normer skjer i slik virksomhet, og dermed om det er grunnlag for foretaksstraff. Selv om artikkelen er skrevet før ikrafttredelsen av straffeloven 2005, og dermed formelt tar utgangspunkt i den gamle straffeloven, vil drøftelsen langt på vei være direkte overførbar til den någjeldende lovens §§ 27 og 28.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon