Artikkelen redegjør for nyere avgjørelser fra Høyesterett om Grunnloven § 96 og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 7. Denne praksisen kaster nytt lys over forholdet mellom legalitetsprinsippet i Grunnloven og konvensjonen, og viser en tydelig skjerping av hjemmelskravet i saker som aktualiserer det såkalte analogiforbudet. Forfatteren drøfter også om rettsutviklingen i strafferetten gir grunn til å forvente en strengere legalitetskontroll på straffeprosessens område.