Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Forord
(side 1-2)
av Ulf Stridbeck
(side 3-45)
av Aina Mee Ertzeid
Sammendrag

Artikkelen behandler reglene om påtalekompetanse, utforming av tiltalebeslutningen og krav om påtalebegjæring eller vurdering av allmenne hensyn. Artikkelen tar opp problemstillinger som ofte forekommer i praktikumsoppgaver i straffeprosess og trekker også linjer til endringer i forbindelse med ikraftsetting av den nye straffeloven.

(side 46-71)
av Thomas Frøberg
Sammendrag

Artikkelen redegjør for nyere avgjørelser fra Høyesterett om Grunnloven § 96 og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 7. Denne praksisen kaster nytt lys over forholdet mellom legalitetsprinsippet i Grunnloven og konvensjonen, og viser en tydelig skjerping av hjemmelskravet i saker som aktualiserer det såkalte analogiforbudet. Forfatteren drøfter også om rettsutviklingen i strafferetten gir grunn til å forvente en strengere legalitetskontroll på straffeprosessens område.

(side 72-80)
av Erik Møse
Sammendrag

Artikkelen gir en oversikt over fremveksten av de internasjonale straffedomstolene siden 1990-årene og beskriver arbeidet ved FNs straffedomstol for Rwanda. Domstolen ligger i Arusha, Tanzania.

(side 81-88)
av Kirsti Coward
Sammendrag

Artikkelen beskriver straffutmåling som først og fremst en sammenlikningsvirksomhet: en form for rettferdighetstenkning, med innslag både av prinsippet om likedeling – like saker skal behandles likt – og prinsippet om gjengjeldelse – det skal være en slags forholdsmessighet mellom lovbruddet og straffen. Tradisjonelt har straffebudene i Norge hatt vide strafferammer, og svaret på hvor lang straffen skal være, har langt på vei ligget hos domstolene. Men i de senere årene har lovgiverne – politikerne – engasjert seg mer i spørsmål om straffens lengde. Dette samsvarer med et generelt utgangspunkt om at det i første rekke er lovgiverne, som står ansvarlig overfor velgerne, som skal utvikle retten. Artikkelen peker likevel på vanskelige situasjoner dommere kan stå overfor hvis de mener lovgiverne har bygd på uriktige faktiske forutsetninger.

(side 89-98)
av Arne Fliflet
Sammendrag

I artikkelen diskuteres spørsmålet om forhåndsomtale i media av saker som skal opp for eller verserer for de ordinære domstoler kan skape problemer for rettssikkerheten. I straffesaker kan medieomtalen bli en belastning for tiltalte og spørsmålet reises ofte om det må få betydning for straffeutmålingen.

(side 99-111)
av Christian Reusch
Sammendrag

Artikkelen er basert på et foredrag holdt på Wadahl-seminaret januar 2014 av regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs og forfatteren. Den pretensiøse tittelen passer nok bedre for et muntlig kåseri enn et innlegg i et fagtidsskrift. Forhåpentligvis er det likevel enkelte deler nedenfor som noen kan ha nytte av.

Hilsener
(side 112-117)
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon