I denne artikkelen presenteres først seks generelle bestemmelser i Grunnloven, slik de er utformet etter reformen i mai 2014. Disse bestemmelsene – om menneskerettigheter, likhet for loven, legalitetsprinsippet, forbud mot tilbakevirkende lover, respekt for familieliv, privatliv, kommunikasjon og personlig integritet, barns menneskeverd og personlig integritet – vil kunne få betydning for tolkningen av velferdslovgivningen (se punkt 2). Deretter (se punkt 3-9) drøftes to nye grunnlovsbestemmelser som er av velferdsrettslig karakter, nemlig retten til utdanning og retten til offentlig støtte for den som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold. Forholdet til ordinær lovgivning og internasjonale konvensjoner vies her oppmerksomhet. I punkt 10 om tvang drøftes også forholdet til de nye bestemmelsene om forbud mot nedverdigende behandling, forholdsmessighetsprinsippet og domstolskontroll.

Framstillingen i denne artikkelen gir en oppdatering og et supplement til boken Velferdsrett I, men går noe ut over dette på grunn av de mange nye grunnlovsbestemmelsene. Artikkelen gir også en innføring for dem som ikke har tidligere kunnskap i velferdsrett.