Artikkelen drøfter rettsreglene om gavers stilling i konkurs. Mens gaver mellom solvente parter i utgangspunktet kan gis med grunnlag i prinsippet om fri disposisjonsrett og avtalefrihet, oppstilles det vesentlige begrensninger dersom giver eller mottaker går konkurs. Ettersom gaver ytes uten vederlag, leder de til en formuesforskyvning fra giver til mottaker. Gaver vil derfor kunne påvirke kreditorenes dekningsmuligheter. Dette gjør at gavene må behandles på en annen måte enn gjensidig bebyrdende disposisjoner. Artikkelen gir en innføring i gavedisposisjonens ulike bestanddeler, herunder forholdet mellom gaveløfte og fullbyrdelseshandling. Etter en gjennomgang av selve gavebegrepet fremstilles reglene om fullbyrdelse og rettsvern. Basert på de særlige hensynene som gjør seg gjeldende i insolvenstilfellene, gis det i artikkelen en systematisk oversikt over rettsreglene for gaver, både gaver som skyldneren gir, og gaver som skyldneren får.