I moderne forvaltningslovgivning blir mindre alvorlige lovovertredelser gjerne sanksjonert med reaksjoner som ikke er klassifisert som straff («forvaltningssanksjoner»). Slike sanksjoner er ikke blitt ansett som straff etter Grunnloven, men har likevel karakter av straff etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). I denne artikkelen blir det redegjort for straffebegrepene i EMK og Grunnloven, og det blir gitt en oversikt over de viktigste konsekvensene av at en sanksjon blir ansett som straff etter henholdsvis EMK og Grunnloven.