Det er i norsk rett ingen tvil om at foreldelse som hovedregel ikke fører til at kreditor mister retten til å kreve dekning gjennom realisasjon av en panterett som er stiftet som sikkerhet for den aktuelle fordringen. Utover denne klare hovedregelen er løsningene på en rekke spørsmål imidlertid både usikre og omstridte. I artikkelen gjennomgås flere av de rettsspørsmål som oppstår i forbindelse med foreldelse av krav sikret med pant, blant annet hvilke regler som regulerer selve hovedkravet etter at foreldelse er inntrådt, hva som omfattes av foreldelseslovens unntak for skadesløsbrev, virkningen for tredjemannspant og spørsmålet om dekning av rentekrav. Artikkelen inneholder dessuten en rettshistorisk forklaring av dagens hovedregel og avslutningsvis en vurdering av om denne hovedregelen har de beste grunner for seg de lege ferenda.