Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 131-164)
av Asbjørn Kjønstad
Sammendrag

De alminnelige obligasjonsrettslige reglene om motregning, condictio indebiti og annen tilbakebetaling bygger på rettskildene rettspraksis, juridisk teori og reelle hensyn; dette gir juristene i Høyesterett og ved universitetene en sentral posisjon ved regelutformingen. De tilsvarende trygderettslige reglene bygger på lovtekster, lovforarbeider, Trygderettens kjennelser og NAVs rundskriv; dette gir politiske organer og forvaltningsorganer en sentral posisjon.

Forfatteren fram-hever at obligasjonsrettslige rettsforskere hittil ikke har benyttet seg av trygderettslige kildemateriale som induksjonsgrunnlag når de har oppstilt de såkalte alminnelige prinsippene. Dette svekker den alminnelige obligasjonsretts posisjon som en generell rettsdisiplin.

De momentene som lovgiveren har vektlagt og de avveiningene som er foretatt innen trygderetten, har en demokratisk legitimitet som retts-teorien og den domstolskapte retten mangler. Når rettsforskere og dommere oppstiller og anvender obligasjonsrettslige prinsipper, bør de både bygge på domstolskapt rett og på de verdioppfatningene som ligger bak lovgivningen.

Folketrygdloven er ikke bare et område av jus speciale med egne bestemmelser som gjelder på trygderettens område, men er også en del av det rettskildematerialet som bør benyttes når alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper skal oppstilles og utformes.Denne artikkelen er tidligere trykket i Festskrift till Torgny Håstad, Iustus forlag, Uppsala 2010 s. 299–332 under tittelen «Compensatio versus Condictio indebiti, i obligasjonsretten og i trygderetten». Det er her foretatt noen endringer. Jeg vil takke førsteamanuensis Trygve Bergsåker, juridisk kyndig medlem i Trygderetten Runar Narvland, universitetsstipendiat Imran Haider, vit. ass. Mathias Emil Hager og vit. ass. Ingeborg Stene, som har lest en tidlig versjon av artikkelen og kommet med kommentarer.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon