Panteloven inneholder ingen generell regulering av spørsmålet om hvordan man oppnår rettsvern ved overdragelse eller frempantsettelse av panteretter. Ofte ser man likevel at det hevdes i juridisk teori at rettsvernet for rettsstiftelser i panteretter følger av rettsvernet for rettsstiftelsen i det kravet som sikres. Artikkelen inneholder en grundig gjennomgang av ulike bestemmelser i lovgivningen som kan belyse spørsmålet om rettsvern for slike rettsstiftelser i panteretter, bl.a. reguleringen i gjeldsbrevloven, ulike enkelbestemmelser om frempantsettelser i panteloven, og bestemmelser som regulerer rettsvern for rettsstiftelser i de enkelte typer formuesgoder. Denne analysen viser at rettsoppfatningen om at rettsvernsregelen for rettsstiftelsen i panteretten kan utledes av den som gjelder for det sikrede pantekravet, er uholdbar. Det kan riktignok utledes visse generelle regler, men spørsmålet om rettsvern for rettsstiftelser i panteretter er ofte komplisert, og varierer alt ettersom hvilket formuesgode som er pantsatt, og hvordan selve panteretten er utformet.