Temaet for denne artikkelen er hvordan rettsanvenderens individuelle valg og vurderinger gjør seg gjeldende i rettsanven-delses-prosessen, og hvordan en kan sikre seg at disse individuelle valgene og vurderingene har best mulig kvalitet.