Artikkelen redegjør for og analyserer den del av avgjørelsen i Rt. 2010 s. 24 (Hanekleivdommen) som omhandler erstatning i kontrakt. Flertallets premisser for å forkaste erstatningskravet kan tas til inntekt for at konkret utfylling av kontrakt er betinget av felles forutsetninger eller klare holdepunkter i kontraktsdokumentasjonen. Selv om dette tolkningsalternativet umiddelbart fremstår som nærliggende, bør det etter forfatterens mening legges til grunn at flertallet ikke gjennomførte en utfyllingsprosess, men kun fastslo en grense for konkret utfylling av kontrakt. Mindretallet gjennomførte derimot en utfyllingsprosess. I lys av flertallets avgjørelse og mindretallets votum redegjør artikkelen for enkelte grenser og retningslinjer for konkret utfylling av kontrakt.