Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 369-383)
av Kåre Lilleholt
Sammendrag

Artikkelen knyter seg til artikkelen av Giuditta Cordero-Moss, «Lovvalg og jurisdiksjon for kontrakter om salg av fast eiendom – og noen bemerkninger om andre kontrakter med tingsrettslige virkninger», -Jussens Venner, 2010 s. 295–332 og går nærare inn på tvistar om eigedomsrett og rettsvern. Det blir vist at dei særlege jurisdiksjonsreglane for «tinglege» rettar som utgangspunkt ikkje gjeld for krav som byggjer på kontrakt, enda om kravet knyter seg til eigedomsretten. Lovvalsreglane kan føre til at ikkje-norsk rett skal leggjast til grunn også i saker som kan førast her i landet. Spørsmål om rettsvern må avgjerast etter reglane i landet der eigedommen ligg, også der spørsmålet kjem opp prejudisielt for norske domstolar.

Vitenskapelig publikasjon
(side 384-408)
av Erik Monsen
Sammendrag

Artikkelen redegjør for og analyserer den del av avgjørelsen i Rt. 2010 s. 24 (Hanekleivdommen) som omhandler erstatning i kontrakt. Flertallets premisser for å forkaste erstatningskravet kan tas til inntekt for at konkret utfylling av kontrakt er betinget av felles forutsetninger eller klare holdepunkter i kontraktsdokumentasjonen. Selv om dette tolkningsalternativet umiddelbart fremstår som nærliggende, bør det etter forfatterens mening legges til grunn at flertallet ikke gjennomførte en utfyllingsprosess, men kun fastslo en grense for konkret utfylling av kontrakt. Mindretallet gjennomførte derimot en utfyllingsprosess. I lys av flertallets avgjørelse og mindretallets votum redegjør artikkelen for enkelte grenser og retningslinjer for konkret utfylling av kontrakt.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon