Tema for artikkelen er «som den er»-forbehold og lignende forbehold i kjøpsretten. For det første behandles enkelte avtalerettslige problemstillinger i tilknytning til slike forbehold. For det andre behandles kjøpslovgivningens begrensninger i rekkevidden av slike forbehold. Hovedvekten legges i den forbindelse på en drøftelse av hvilke objektive avvik som kvalifiserer for kjøpsrettslig mangel. Artikkelen redegjør blant annet for nyere rettspraksis om «som den er»-forbehold ved salg av fast eiendom. Herunder drøftes særlig hvilken betydning prosentmessige betraktninger har ved vurderingen etter avhl. § 3-9 andre punktum. Det drøftes også om den aktuelle rettspraksis har noen overføringsverdi til løsørekjøp.