Temaet for denne artikkelen er separatistrett til penger i konkurs. Spørsmålet om separatistrett oppstår typisk dersom A betror et pengebeløp til B, og B deretter går konkurs. I en slik situasjon må det vurderes om A kan kreve pengebeløpet utbetalt i sin helhet fra Bs konkursbo, som separatistberettiget til pengebeløpet, eller om A må nøye seg med et dividendekrav. Som det vil bli nærmere redegjort for i artikkelen er det tradisjonelt oppstilt to vilkår for at A skal ha separatistrett til pengene som er i Bs besittelse; B må ha hatt en plikt til å holde pengene atskilt fra egne midler, og en slik atskillelse må faktisk være opprettholdt frem til konkurs åpnes. Artikkelens hovedtyngde vil ligge på behandlingen av atskillelseskravet.