I artikkelen behandler forfatteren den nyeste rettsutviklingen vedrørende retten grunneiere og utbyggere har til å ta i bruk grunnen under egen og andres eiendom. Det er særlig spørsmålene som reiser seg når matrikkelloven av 2005 har trådt fullstendig i kraft som er emnet for behandlingen. Det gjøres også rede for gjeldende og tidligere gjeldende rett på området. Forfatteren behandler også rettsstillingen for en del andre undergrunnsressurser.