Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 95-135)
av Tor-Geir Myhrer
Sammendrag

Siktemålet med denne artikkel er å gi en oversikt over bakgrunnen for, arbeidet med og innholdet i den nye alminnelige straffelov. Alle detaljer og nyanser blir det ikke plass til.

Den formelle betegnelsen på den nye loven er «Lov om straff (straffeloven) 20.05.2005 nr. 28». Datoen angir når lovvedtaket om den nye straffelovens alminnelig del ble sanksjonert. Lovens spesielle del vil bli vedtatt som tillegg til loven fra 2005. Forslag om fem av lovens kapitler er fremmet i Ot.prp. nr. 8 (2007–2008). En proposisjon innholdende de resterende kapitler vil trolig være klar høsten 2008, slik at en ny fullstendig straffelov kan være vedtatt og sanksjonert i løpet av første halvår 2009. Avhengig av hvor omfattende tilpasningsarbeid i annen lovgivning som deretter må gjennomføres og hvordan dette organiseres, er 1. januar 2010 en mulig ikrafttredelsesdato for den nye «lov om straff».

Vitenskapelig publikasjon
(side 136-154)
av Gunnar Eriksen
Sammendrag

Dereliksjonsregelen reiser mange vanskelige og tvilsomme avgrensningsspørsmål. I første del av denne artikkelen skal jeg drøfte dereliksjonsregelens omfattende grenser og begrensninger, noe som jeg anser for å være viktig for å få et helhetsbilde av rettsstillingen når løsøregjenstander kommer bort. I annen del av artikkelen vil jeg behandle det rettslige innholdet i selve dereliksjonsvurderingen, herunder virkningene av at en løsøreting anses derelinkvert.

Nytt fra Høyesterett
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon