I artikkelen foretas en kort gjennomgang av reglene om foreldreskap og de ulike måtene man i rettslig forstand kan bli mor og far til et barn på. Deretter følger en presentasjon av foreldreansvaret og en gjennomgang av hva det innebærer å ha foreldreansvaret for et barn, og hvem det er som innehar dette ansvaret. I forlengelsen av dette beskrives hovedreglene om vergemål. Når foreldre ikke bor sammen, oppstår de sentrale spørsmålene om hvor barnet skal bo og hvordan samværsspørsmålet skal løses. To av punktene i artikkelen dreier seg om fast bosted og samvær med særlig fokus på nyere rettspraksis. Som et siste punkt gis en kort presentasjon av reglene om forsørgelse av barn, herunder bidragsforskriftene. Artikkelen er utarbeidet for å inngå som pensum på førsteavdeling i mastergraden i jus, ved Universitetet i Tromsø, som en del av faget familierett.