Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 251-272)
av Magnus Matningsdal
Sammendrag

Når en straffesak bringes inn for retten for pådømmelse, er utgangspunktet at den behandles av en meddomsrett som består av én fagdommer og to meddommere, jf. strpl. § 276 første ledd. I enkelte, særlig omfattende saker anvendes det to fagdommere og tre meddommere, jf. strpl. § 276 andre ledd. Man taler da om forsterket rett. Dersom siktede har tilstått, åpner strpl. § 248 for en enklere behandlingsmåte ved at saken avgjøres utelukkende på grunnlag av siktedes rettslige forklaring for en enedommer uten at det tilkalles meddommere. Man taler da om tilståelsesdom. Denne fremgangsmåten anvendes i nærmere halvparten av de straffesakene som pådømmes av norske domstoler. I denne artikkelen behandles vilkårene for å avsi tilståelsesdom og saksbehandlingen i disse sakene.

Vitenskapelig publikasjon
(side 273-294)
av Camilla Bernt-Hamre
Sammendrag

I denne artikkelen redegjøres det for den praktisk viktige regelen i tvisteloven § 21-12, om på hvilke vilkår skriftlige forklaringer og erklæringer kan anvendes som bevis i sivile saker. Tvisteloven § 21-12 innebærer på vesentlige punkter endringer fra tvistemålsloven § 197. Artikkelen gir en fremstilling av endringene og bakgrunnen for dem, og redegjør også for regelen på de punkter der rettstilstanden etter tvistemålsloven § 197 videreføres.

Domstolenes prøving av EØS-avtalens proporsjonalitetsgrunnsetning
– En kommentar til Høyesteretts dom i spilleautomatsaken
Vitenskapelig publikasjon
(side 295-305)
av Halvard Haukeland Fredriksen
Sammendrag

Med utgangspunkt i Høyesteretts dom i spilleautomatsaken tar artikkelen opp domstolenes prøving av EØS-rettens proporsjonalitetsprinsipp, særlig spørsmålet om staten nyter godt av en viss skjønnsmargin i vurderingen av om en restriksjon på EØS-avtalens fire friheter fremstår som nødvendig.

Vitenskapelig publikasjon
(side 306-321)
av Trond Hatland & Camilla Vislie
Sammendrag

Artikkelen behandler Den europeiske menneskerettsdomstols avgjørelse i saken Tønsberg Blad og Haukom mot Norge (EMDs dom av 1. mars 2007). I avgjørelsen ble Norge dømt for krenkelse av EMK artikkel 10 som beskytter ytringsfriheten, på grunn av domfellelse av Tønsberg Blad i ærekrenkelsessak i 2003 (Rt. 2003 s. 928). Artikkelen gir en fremstilling av de sentrale vurderingstemaene i avgjørelsen, og drøfter hvilken betydning avgjørelsen bør få for norske domstoler.

Nytt fra Høyesterett
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon