Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 201-220)
av Henriette Nazarian
Sammendrag

I artikkelen drøftes og sammenlignes vilkårene for henholdsvis ugyldighet, mislighold og lemping. Forfatteren vurderer om inngrepsterskelen er lik for de tre sanksjonstypene, og om den bør være det. I tillegg drøftes hvorvidt den krenkede part står fritt til å velge sanksjon og om det bør være valgfrihet.

(side 221-234)
av Johan Greger Aulstad & Markus Hoel Lie
Sammendrag

Artikkelen tar for seg dommen inntatt i Rt. 2007 s. 257. I denne saken behandlet Høyesterett spørsmålet om domstolenes adgang til å prøve vedtak truffet i medhold av dispensasjonsbestemmelsen i plan og bygningsloven (plbl.) § 7. Innledningsvis i artikkelen foretas det en gjennomgang av den etablerte lære om domstolenes kompetanse til å prøve forvaltningsvedtak. Etter en presentasjon av plbl. § 7 og saksforholdet i dommen gis det en gjennomgåelse og analyse av premissene i dommen knyttet til domstolenes adgang til å prøve forvaltningsvedtak. Avslutningsvis vurderer forfatterne om domstolenes kompetanse til å prøve forvaltningsvedtak er endret som følge av avgjørelsen.

Vitenskapelig publikasjon
(side 235-246)
av Martin Hennig
Sammendrag

Artikkelen drøfter hvilke krav som stilles til kjøpers reklamasjon over mangler ved fast eiendom som avdekkes etter overtakelse. Forfatteren viser til rettspraksis som behandler krav om prisavslag. Det første spørsmålet som tas opp er hva avhendingsloven krever av kjøpers reklamasjon. Reklamasjonen skal inneholde en beskrivelse av selve mangelen, men hvor langt må kjøperen strekke seg for å finne ut av årsaken til at mangelen har oppstått. Dersom det viser seg at årsaken til mangelen er en annen enn først antatt, kreves det da at kjøper reklamerer på nytt. Videre ses det nærmere på selgers egen mulighet til å avverge kjøpers krav om prisavslag ved å fremme tilbud om utbedring av mangelen ved eiendommen. Hvor lenge kan selger vente før slikt tilbud fremmes.

Nytt fra Høyesterett
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon