Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 129-159)
av Johan Petter Bærland
Sammendrag

Temaet for denne artikkelen er i hvilken utstrekning mistenkte/tiltalte i en straffesak har rett til innsyn i materiale som ligger til grunn for iverksettelse av kommunikasjonskontroll (KK), samt materiale som fremkommer ved gjennomføringen av slik kontroll. Det søkes ryddiggjort hvordan «sakens dokumenter» skal avgrenses for KK-materiale, hvilket avgjør hva som er gjenstand for retten til dokumentinnsyn på etterforskingsstadiet og tiltalestadiet. Forfatteren gjennomgår de siste års omfattende rettspraksis på området, herunder særlig et knippe kjennelser med opphav i «NOKAS-saken». 1

Trekantede prioritetskonflikter
– (u)mulig å bli klok på?
(side 160-175)
av Lars Erik Steinkjer
Sammendrag

Artikkelen drøfter hvordan såkalte «trekantede» prioritetskonflikter bør løses i forhold til panterettigheter i fast eiendom. Denne type konflikter kan ikke løses uten at en eller flere av partene stilles dårligere enn det som i utgangspunktet følger av de lovfestede rettsvernsregler. Artikkelen drøfter også andre løsningsforslag som er fremsatt i juridisk teori.

Vitenskapelig publikasjon
(side 176-194)
av Thomas Frøberg
Sammendrag

Artikkelen er en revidert utgave av vinnerbidraget i Juristforeningens Prisoppgavekonkurranse 2007. Den omhandler hvilken betydning avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har i norsk rett, sett i lys av norsk høyesterettspraksis. Særlig fremheves problemstillingene knyttet til tolking av EMDs avgjørelser og hvilken vekt de bør tillegges i møtet med andre rettskildefaktorer.

Nytt fra Høyesterett
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon