Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 61-79)
av Anne Robberstad
Sammendrag

Artikkelen handler om når domstolen kan bygge på pretensjonen ved avgjørelsen av om sivile søksmål skal fremmes, og når den må ta stilling til innholdet i pretensjonen. Den er begrenset til søksmålsvilkårene i tvml §§ 53 og 54 og tvl § 1-3. Forfatteren presenterer et mønster som kan lette forståelsen av rettspraksis. Hennes hovedtese er at dommeren i fullbyrdelsessøksmål skal bygge på det saksøker pretenderer, mens en i fastsettelsessøksmål må teste pretensjonen.

(side 80-92)
av Gjermund Mathisen
Sammendrag

Artikkelen gir en fremstilling av det EØS-rettslige proporsjonalitetsprinsippet som skranke for en EØS-stats tiltak som gjør inngrep i den frie bevegeligheten for varer, personer, tjenester eller kapital. Hovedspørsmålet er hva som etter proporsjonalitetsprinsippet skal til, for at et tiltak som er legitimt motivert, men som gjør inngrep i en av disse grunnfrihetene, skal kunne være forenlig med EØS-avtalen. 1

(side 93-107)
av Ronny Gjendemsjø
Sammendrag

Artikkelen er en kommentar til avgjørelsen inntatt i Rt. 2006 s. 179, Støvletthældommen, og den tolkning av forbrukerkjøpsloven § 29 som foretas der. Forfatteren stiller seg kritisk til deler av rettskildebruken til flertallet. Det stilles spørsmål ved hvordan dommen påvirker rettskildesituasjonen i fremtiden.

Vitenskapelig publikasjon
(side 108-122)
av Lars Finholt Jansen
Sammendrag

Spørsmålet om det finnes normer som virker bestemmende på juridisk argumentasjon, står sentralt i alle presentasjoner av faget juridisk metode, rettskildelæren. Viktige underspørsmål til dette er eventuelt hvilket opphav disse normene har og hvordan de virker styrende. Torstein Eckhoffs fremstilling har fått status som den mest sentrale presentasjonen av den norske rettsrealistiske rettskildelæren.Torstein Eckhoff, Rettskildelære, 5. utgave ved Jan E. Helgesen, Oslo 2001. Han svarer bekreftende på spørsmålet om normer for juridisk argumentasjon, og kaller dem rettskildeprinsipper. Det rettsfilosofiske forskningsmiljøet ved Universitetet i Bergen gir alternative forklaringer på rettens normative grunnlag avvikende fra den rådende realistiske rettskildelære. I det følgende kommer det til å bli gitt en sammenligning av rettsfilosofene i Bergen sin tese om det juridisk kommunikative fellesskaps kvalifikasjonsnorm og den tradisjonelle rettsrealistiske teorien om rettskildeprinsipper.

Nytt fra Høyesterett
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon