1

Fra 1. januar 2008 trer tvisteloven av 2005 i kraft. Artikkelen omhandler de praktisk viktigste og mest prinsipielle endringer som den nye -loven medfører. Selv om forfatteren kommer med enkelte kritiske bemerkninger til deler av den nye loven, stiller han seg hovedsakelig positiv til denne.

Forfatteren kritiserer blant annet innføringen av en generell silingsordning ved anke til lagmannsretten og avskaffelsen av det terminologiske skillet mellom anke og kjæremål. Han stiller seg også kritisk til forutsetningen om at tyngdepunktet i prosessfullmektigenes innlegg under hovedforhandlingen for tingretten og lagmannsretten skal flyttes fra innledningsforedraget til prosedyren. Dessuten stiller han spørsmål ved prosessøkonomien i at retten må settes seg så grundig inn i saken under saksforberedelsen som det den nye loven legger opp til.