Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 61-108)
av Alf Petter Høgberg
Sammendrag

I artikkelen tematiseres et aspekt ved tolkning av skriftlige kontrakter som forfatteren kaller tolkningsstiler. Det dreier seg om argumentasjonsmønstre ved fortolkning av kontrakter, der de enkelte grupper av argumentasjonsmønstre har bestemte trekk. Det skilles mellom intensjonal tolkningsstil (hvor partenes intensjon eller vilje søkes kartlagt), harmoniserende tolkningsstil (hvor partenes avtale søkes harmonisert med generelt rettsstoff, for eksempel bakgrunnsrettens regler og øvrig kontraktspraksis) og risikobasert tolkningsstil (hvor tolkningsspørsmålet løses ved anvendelse av generelle risikobetraktninger). Artikkelens tematikk er på de fleste punkter utdypet i forfatterens doktoravhandling «Tolkningsstiler ved fortolkning av skriftlige kontrakter».

En ny rettskildelære?
Kommentar til Høyesteretts kjæremålsutvalgs anvendelse av avtaleloven § 34 i sak nr. HR-2006-00360-U
(side 109-120)
av Hans Fredrik Marthinussen
Sammendrag
1

Artikkelen drøfter hvorvidt Høyesteretts kjæremålsutvalg i HR-2006-00360-U anvender regelen i avtl. § 34 korrekt. Noen av de spørsmål som reises, er spørsmål som også er relevante for ekstinksjonsspørsmål i alminnelighet, blant annet i forhold til det alminnelige utgangspunktet om at den som skal ekstingvere, må bygge på en gyldig avtale. Foruten å kritisere Høyesteretts materielle løsning av det aktuelle rettsspørsmål, kritiseres også rettskildebruken.

Nytt fra Høyesterett
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon