Redaksjonens formål med denne spalten er å informere om nye avgjørelser av Høyesterett som er pensumrelevante. På denne måten ønsker vi å motivere til nærmere selvstendige studier av rettsavgjørelsene.

I hvert hefte av Jussens Venner vil redaksjonen ta for seg de avgjørelsene som er publi sert i Norsk Retstidende siden det siste hefte av Jussens Venner kom ut. Utvalget begren ser seg til avgjørelser som antas å være pensumrelevante. Strafferettslige og prosessrettslige avgjørelser vil imidlertid ikke bli referert. Redaksjonen vil presisere at henvisninger til det vi vurderer som pensumrelevante avgjørelser ikke nødvendigvis er uttømmende

Redaksjonen vil understreke at referatene i denne spalten ikke må brukes til erstatning for Norsk Retstidende. Henvisningene vil være problemorienterte, og ikke fullstendige referater. Skulle leseren komme over en henvisning som virker interessant, må man derfor selv gå til kilden; Norsk Retstidende. De siste hefter av Norsk Retstidende er tilgjengelige på fakultetsbiblioteket både i Oslo, Bergen og Tromsø. Tidligere årganger av Norsk Rets tidende er også å finne på en del lesesaler.