Mekling har nylig fatt økt oppmerksomhet som konflikthåndteringsmåte ved norske domstoler. Denne artikkelen tar et konfliktteoretisk utgangspunkt og drøfter når og hvorfor mekling er å foretrekke framfor tradisjonelle domsprosesser. Vi tar utgangspunkt i konfliktbegrepet, drøfter effektivitet og meklingsatferd og skisserer utfordringer knyttet til bruk av mekling.