EU-valget høsten 1994 medfører for Norges vedkommende at EØS-avtalens rammeverk fremdeles vil være relevant for norske domstoler. Innenfor EØS-avtalen og art. 34 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol, vil norske domstoler få et nytt hjelpemiddel i rettsanvendelsesprosessen. Ved et EU-medlemskap, ville retten til å stille prejudisielle spørsmål til EU-domstolen ha bli enalminnelig og delvis tvungen del av rettsanvendelsen, jfr. Romatraktatens art. 177.1

Kunnskap om reglene om prejudisielle spørsmål rettet til domstoler som ligger utenfor det nasjonale domstolshierarki, vil uansett Norges tilknytning til resten av Europa bli av vesentlig betydning.

I denne artikkelen behandles noen sentrale problemstillinger i lys av de erfaringer •EU-domstolen har gjort ved anvendelsen av Romatraktatens art. 177.