Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 317-364)
av Wilhelm Matheson
Sammendrag

Ajourføringen omfatter endringer i sentral rettergangs- og domstolslovgivning siden utgivelsen av Sivil rettergang i 1973 og frem til august 1980. På andre rettsområder er ajourføringen ikke fullstendig. Av rettspraksis, artikler og litteratur er foretatt et utvalg. Ajourføringen av rettspraksis omfatter kun Norsk Retstidende.

En rekke endringsforslag vedrørende rettergangs- og domstolslovgivningen er dessuten gjengitt. Dette gjelder i særdeleshet utkast til ny straffesaklov, utkast til lov om barn og foreldre og Domstolsutvalgets (NOU 1980:12) forslag til endringer av domstolsloven og tvistemålsloven. Endringsforslagene er forsøkt systematisk gjengitt på de steder der det i Bratholm/Hov er henvist til de pr. idag gjeldende lover. Utkast til straffesaklov og lov om barn og foreldre ventes vedtatt med ubetydelige endringer.

Ajourføringen omfatter hele Sivil rettergang, ikke bare de deler som er pensum ved Universitetet i Oslo. Ajourføringen er utført ved angivelse av hvilket avsnitt på siden i boken det refereres til. Der det er naturlig refererer avsnittangivelsen seg til Bratholm/Hovs underpunkter ‒ eksempelvis: Side 68, pkt. III, 2, 2. avsnitt. Uthevelsen her angir underpunktet. Der det finnes petitavsnitt på siden er de øvrige avsnitt angitt som hovedavsnitt. Ajourføring av petitavsnitt er også satt i petit. Det samme gjelder endringsforslag.

Så langt mulig er ajourføring av nye bestemmelser og utkast til endringer utført ved en parallellstilling av gammel og ny bestemmelse ‒ eksempelvis: Strpl. § 85: utk. strsl. 69. Eventuelle avvikelser er påpekt.

Det er ikke foretatt noen utvidelser av fremstillingen hos Bratholm/Hov. Enkelte presiseringer og korreksjoner forekommer imidlertid.

Til bruk under arbeidet har jeg hatt nytte av enkelte kommentarer Johs. Andenæs har knyttet til boka, dessuten enkelte anmerkninger tidligere vit. ass. Odd Holck Steen og Gunnar Greger Hagen har foretatt.

Anders Bratholm og Jo Hov har velvilligst lest manuskriptet og kommet med nyttige råd og vink. Jeg takker dem begge for hjelpen.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon