Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Jussens Venner
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere

Har du lyst til å være med og utvikle et av Norges mest leste juridiske tidsskrifter?

Vi søker studentredaktør til Jussens Venner. Les hele utlysningen her.


Jussens Venner er et tidsskrift spesielt tilpasset jusstudentenes behov, og er hyppig referert i juridisk litteratur og på pensumlistene til de tre juridiske lærestedene.

Tidsskriftet er et supplement til pensumlitteraturen og inneholder både nye framstillinger av klassiske juridiske tema, framstilling av emner som mangler rettsvitenskapelig behandling, og omtale av ny lovgivning og rettspraksis.

Jussens Venner ble grunnlagt i 1952, og redaksjonen har hele tiden bestått av jusstudenter, for tiden to studenter fra Universitetet i Oslo.

Jussens Venner trykker tekster på de tre skandinaviske språkene, samt på engelsk. 

Jussens Venner leses av de fleste jusstudenter og praktiserende jurister i Norge. 

KVALITETSVURDERING
Tidsskriftet praktiserer dobbelt-blind fagfellevurdering. Det betyr at både forfatter og fagfelle er anonyme for hverandre. Fagfellevurderte artikler merkes med «vitenskapelig publikasjon». 

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Juridika
 • Rettsinfo.no
 • Norart
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
ANSVARLIGE REDAKTØRER
Julie S. Larsen, masterstudent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Bisma Rasool, masterstudent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

MARKEDSFØRINGSANSVARLIG
Mahnoor Saleem, masterstudent i miljøfysikk og fornybar energi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Maura Constanze Lehmann, masterstudent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

REDAKSJONSRÅD
Ingvild Bruce, stipendiat, Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultetet, Universitetet i Oslo
Hilde K. Ellingsen, ph.d., advokat, Advokatfirmaet Lund & Co
Aina Mee Ertzeid, tingrettsdommer, Oslo tingrett
Markus Hoel Lie, professor, Det juridiske fakultet, Norges arktiske universitet
Kristoffer Svendsen, førsteamanuensis, Avdeling for regnskap og rettsvitenskap, Handelshøyskolen ved UiS; førsteamanuensis, School of Health Sciences, Høyskolen Kristiania  
Filip Truyen, professor II, Universitetet i Bergen; advokat, Wikborg Rein Advokatfirma

KONTAKT
E-post: bismar@uio.no
Mobil: 413 42 790

E-post: juliesla@uio.no
Mobil: 995 52 699

E-post: mahnoor.saleem@nmbu

REDAKSJONENS ADRESSE
Oslo: 
Jussens Venner
Institutt for offentlig rett ved UiO
Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo

Bergen: 
Jussens Venner
Det juridiske fakultet ved UiB
Postboks 7800
5020 Bergen
Jussens Venner er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), etter at artikkelen er publisert i tidsskriftet.

Forfatter kan ikke spre eller publisere den endelige versjonen. Forlaget oppfordrer imidlertid forfattere til å ta vare på akseptert versjon av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til endelig versjon som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på NFFO

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil i tillegg bli lagret og gjort tilgjengelig på Juridika, Universitetsforlagets digitale plattform for juridisk litteratur.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering
INNLEVERING AV MANUS
Manuskripter sendes som Word-fil til redaktørene på e-post. Før du sender inn manuskriptet til redaksjonen ber vi om at du leser og overholder kravene i forfatterveiledningen.

PUBLISERINGSETIKK OG INTERESSEKONFLIKTER
Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Arbeider som har vært publisert andre steder, vil normalt ikke bli antatt. Forfatteren plikter å opplyse redaksjonen om tidligere publisering av hele eller ikke ubetydelige deler av et innsendt manuskript.

Potensielle interessekonflikter eller andre omstendigheter som kan være egnet til å svekke tilliten til en forfatters habilitet, må opplyses til redaksjonen. Dette inkluderer tilfeller hvor en forfatter har vært involvert i håndteringen av en sak av betydning for det innsendte bidraget, eksempelvis som saksbehandler, sakkyndig, prosessfullmektig, dommer mv. Det inkluderer også tilfeller hvor en forfatter har bidratt i utarbeidelsen av rettskilder som står sentralt i drøftelsene. Tidligere befatning med en sak vil normalt ikke være til hinder for at et arbeid kan antas for publisering, så lenge det opplyses om forholdet i bidragets første note.

VITENSKAPELIG PUBLISERING OG FAGFELLEVURDERING
Alle manuskripter med rettsvitenskapelige pretensjoner vil bli vurdert av en fagfelle. Arbeider som fagfelle og redaksjon vurderer til å frembringe ny innsikt, vil bli merket med betegnelsen «vitenskapelig publikasjon». Se nærmere i tidsskriftets «retningslinjer for fagfellevurdering».

KORT OM PRODUKSJONSPROSESSEN
Når et manuskript er godkjent av redaksjonen, får forfatteren en frist for ferdigstillelse av artikkelen. Etter at endelig manuskript er levert, skal det ikke foretas annet enn helt nødvendige endringer.

Før et bidrag tas inn i et hefte, vil det bli sendt til ekstern språkvask. Korrekturen sendes til forfatter for kontroll og godkjenning av språklige endringer. Mindre endringer kan tas i forbindelse med denne korrekturrunden.

Etter at et bidrag har blitt tatt inn i et hefte, vil forfatter få en ny korrektur av artikkelen i PDF tilsendt direkte fra setteriet. På dette stadiet er det ikke rom for endringer, bare ren korrektur i henhold til den vedlagte korrekturveiledningen. Korrekturen gjelder feilplassering av tabeller eller fotnoter, eventuelle illustrasjoner, avsnitt og orddelingsfeil. Andre direkte feil kan rettes, og nødvendige endringer av hensyn til senere innkommet materiale kan i noen tilfeller tilføyes i manuskriptet etter avtale med redaksjonen. Korrekturen må sendes redaktørene senest innen tre arbeidsdager. Hvis korrektur av artikkelen ikke returneres til redaksjonen innen den angitte fristen, anses artikkelen som godkjent og sendes til trykking.

Redaksjonen forbeholder seg retten til å vurdere forfatterens korrektur og til å foreta sin egen korrektur. Redaksjonen tar seg av andre korrektur og den videre ferdigstillelsen av hvert hefte. Alle henvendelser vedrørende artikkelen går til redaksjonen.

Forfatter mottar PDF av artikkelen når den publiseres, samt et papirhefte i posten dersom postadresse er sendt til redaksjonen. Informasjon om forfatters rettigheter finner du her.


Oppdatert august 2021.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon