Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Jussens Venner
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere

Har du lyst til å være med og utvikle et av Norges mest leste juridiske tidsskrifter?

Vi søker studentredaktør til Jussens Venner. Les hele utlysningen her.


Jussens Venner er et tidsskrift spesielt tilpasset jusstudentenes behov, og er hyppig referert i juridisk litteratur og på pensumlistene til de tre juridiske lærestedene.

Tidsskriftet er et supplement til pensumlitteraturen og inneholder både nye framstillinger av klassiske juridiske tema, framstilling av emner som mangler rettsvitenskapelig behandling, og omtale av ny lovgivning og rettspraksis.

Jussens Venner ble grunnlagt i 1952, og redaksjonen har hele tiden bestått av jusstudenter, for tiden to studenter fra Universitetet i Oslo.

Jussens Venner trykker tekster på de tre skandinaviske språkene, samt på engelsk. 

Jussens Venner leses av de fleste jusstudenter og praktiserende jurister i Norge. 

KVALITETSVURDERING
Tidsskriftet praktiserer dobbelt-blind fagfellevurdering. Det betyr at både forfatter og fagfelle er anonyme for hverandre. Fagfellevurderte artikler merkes med «vitenskapelig publikasjon». 

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Juridika
 • Rettsinfo.no
 • Norart
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
ANSVARLIGE REDAKTØRER
Julie S. Larsen, masterstudent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Bisma Rasool, masterstudent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

MARKEDSFØRINGSANSVARLIG
Jenny Brustad Svensson, masterstudent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

REDAKSJONSRÅD
Ingvild Bruce, stipendiat, Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultetet, Universitetet i Oslo
Hilde K. Ellingsen, ph.d., advokat, Advokatfirmaet Lund & Co
Aina Mee Ertzeid, tingrettsdommer, Oslo tingrett
Markus Hoel Lie, professor, Det juridiske fakultet, Norges arktiske universitet
Kristoffer Svendsen, førsteamanuensis, Avdeling for regnskap og rettsvitenskap, Handelshøyskolen ved UiS; førsteamanuensis, School of Health Sciences, Høyskolen Kristiania  
Filip Truyen, professor II, Universitetet i Bergen; advokat, Wikborg Rein Advokatfirma

REDAKSJONENS ADRESSE
Oslo: 
Jussens Venner
Institutt for offentlig rett ved UiO
Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo

E-post: bismar@uio.no
Mobil: 413 42 790

E-post: juliesla@uio.no
Mobil: 995 52 699

E-post: j.b.svensson@student.jus.uio.no

Bergen: 
Jussens Venner
Det juridiske fakultet ved UiB
Postboks 7800
5020 Bergen
Jussens Venner er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), etter at artikkelen er publisert i tidsskriftet.

Forfatter kan ikke spre eller publisere den endelige versjonen. Forlaget oppfordrer imidlertid forfattere til å ta vare på akseptert versjon av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til endelig versjon som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på NFFO

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil i tillegg bli lagret og gjort tilgjengelig på Juridika, Universitetsforlagets digitale plattform for juridisk litteratur.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering
INNLEVERING AV MANUS
Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
Manuskripter sendes til tidsskriftets redaktører.

KRAV TIL MANUS
Manuskriptet skal ligge innenfor den sidetallsrammen som er gitt av redaksjonen, med mindre manuskriptet er innsendt på eget initiativ og deretter godkjent av redaksjonen. Sidetallsrammene må avklares i god tid på forhånd. Artikkelens lengde bør fortrinnsvis ikke overstige 15–20 sider i Jussens Venner, men annet kan avtales med redaksjonen. Manuskriptet skal være godt gjennomarbeidet og kontrollert før det sendes inn til redaksjonen, og i henhold til norske skriveregler.

Studenter som ønsker å publisere en artikkel basert på masteroppgaven sin, må kunne dokumentere karakter A på masteroppgaven. 

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Tittel
 • 3–5 nøkkelord
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som fotnoter
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer og tabeller
 • Tittelside med tittel på artikkel, forfatternavn, fødselsår, nåværende yrke/institusjonstilknytning, utdanning og e-post. Eventuelt ytterligere forfatterbeskrivelse på maks 2 linjer.
 • Postadresse, dersom forfatter ønsker å få tilsendt et papirhefte.
REFERANSER
For henvisninger vises det til «Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster». Veiledningen finnes her.

Jussens Venner kursiverer navn på avgjørelser. Eksempel: Rt. 2015 s. 93 Maria. Domsnavn starter også med stor forbokstav.

Henvisninger til sider: I løpende brødtekst skrives det «side» og ikke forkortelsen «s.» for alt annet enn Retstidende-referanser. I noter skrives forkortelsen «s.» – og ikke «side».

Litteraturhenvisninger gis i fotnoter og ikke for eksempel i parentes i teksten. Jussens Venner bruker ikke op.cit., loc.cit., ibid. og liknende henvisninger.

Uthevelser av ord og tekst skjer ved kursivering. Ved kursivering i sitat markeres dette med (min utheving).

At ord er fjernet markeres med tre prikker, eksempelvis slik: «… kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig … å gjøre den gjeldende.»

Forkortelser unngås og ordene skrives i stedet helt ut, med unntak av jamfør hvor vi bruker forkortelsen "jf.". Akronymer skrives uten punktum (EMK, FN).

DOI-REFERANSER
Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/. Eksempel på plassering av DOI-kode: Gueorgi Kossinets og Duncan J. Watts, «Origins of Homophily in an Evolving Social Network» American Journal of Sociology 115 (2009): 411, accessed February 28, 2010, http://dx.doi.org/10.1086/599247.

SITAT I TEKSTEN
Sitater settes i norske anførselstegn («…»). Ved sitater som går over 30 ord, eller tre linjer i dokumentet, settes disse som blokksitat (settes ved hjelp av inntrykk).

Ord eller tegn som erstattes eller tillegges i sitater settes i firkantklammer, eksempelvis slik: «[e]n avtale kan [sensureres] for så vidt det ville virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende.»

TABELLER, FIGURER OG ILLUSTRASJONER
Disse nummereres fortløpende. Marker hvor i manuskriptet hvert element skal plasseres, slik [tabell 1 omtrent her].

Antall tabeller, figurer og illustrasjoner bør begrenses, og tabeller og figurer bør være selvforklarende og ha korte overskrifter. Av hensyn til sitatretten må alle illustrasjoner være relevante og anses som komplement til teksten.

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner. Illustrasjoner må ha oppløsningsgrad på minst 300 dpi.

NOTER
Noter skal være i form av fotnoter (ikke sluttnoter).
Noter skal avsluttes med et punktum.

PUBLISERINGSETIKK
Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

VURDERINGS- OG KORREKTURPROSESSEN
Når et manuskript er godkjent av redaksjonen, får forfatteren en frist for ferdigstillelse av artikkelen. Etter at endelig manuskript er levert, skal det ikke foretas annet enn helt nødvendige endringer. Samtidig med innlevering av endelig manuskript må forfatteren sende inn postadresse for mottakelse av ett forfattereksemplar av ferdig trykket papirheft.

Forfatteren mottar korrektur på sin artikkel direkte fra trykkeriet. Korrekturen blir sendt i PDF per e-post. Forfatteren skal innen en nærmere angitt frist korrekturbehandle artikkelen i henhold til den vedlagte korrekturveiledningen.

Korrekturen gjelder feilplassering av tabeller eller fotnoter, eventuelle illustrasjoner, avsnitt og orddelingsfeil. Andre direkte feil kan rettes, og nødvendige endringer av hensyn til senere innkommet materiale kan i noen tilfeller tilføyes i manuskriptet etter avtale med redaksjonen. Korrekturen skal sendes per e-post til den delen av redaksjonen som forfatteren har hatt kontakt med i tilknytning til godkjennelse av artikkelen. Dersom korrektur av en artikkel ikke returneres til redaksjonen innen den angitte fristen, vil artikkelen betraktes som godkjent, og sendt til trykking.

Redaksjonen forbeholder seg retten til å vurdere forfatterens korrektur og til å foreta sin egen korrektur.

Redaksjonen tar seg av andre korrektur og den videre ferdigstillelsen. Merk at alle henvendelser angående artikkelen skal gå til redaksjonen.

Forfatter vil motta pdf av artikkelen når den er publisert, og et papirhefte i posten, om postadresse er sendt til redaksjonen.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon