Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Åpen tilgang
(side 340-342)
av Kristin Haugevik, Julie Wilhelmsen og Morten S. Andersen
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 345-363)
av Bjørn Olav Knutsen
SammendragEngelsk sammendrag

Hvilke forhold er det som bestemmer Natos effektivitet som allianse, og hvorfor er det slik at Nato av mange anses som best egnet til å være en kollektiv forsvarsallianse? Med et liberalt-institusjonalistisk utgangspunkt er formålet med artikkelen å studere forholdet mellom Natos kollektive forsvarsforpliktelser og de andre oppgavene Nato har påtatt seg etter den kalde krigen, i første rekke internasjonale stabiliseringsoperasjoner. Artikkelen konkluderer med at en av de viktigste årsakene til problemene med alliansesolidaritet, slik vi har sett i flere Nato-operasjoner, er at Nato som i utgangspunktet ble etablert for å være en amerikansk forpliktelse overfor de europeiske medlemmene, på 2000-tallet ble omformet til å bli en allianse der de europeiske medlemmene støttet opp under USAs globale engasjement. Skal Nato i årene som kommer være en effektiv allianse, må den europeiske innflytelsen i alliansen bli sterkere samtidig som alliansen primært må ha kollektivt forsvar som sin viktigste oppgave.

Nøkkelord: Nato, liberal institusjonalisme, kollektivt forsvar, internasjonale operasjoner

Is NATO an effective alliance? On the relationship between collective defence and international operations

What determines Nato’s effectiveness as an alliance, and why is it that it is considered by many as best suited to remaining a collective defence alliance? Taking a liberal-institutionalist approach, this article studies the relationship between Nato’s core task of collective defence and the other tasks it has conducted since the end of the Cold War, primarily international stabilisation operations. The article concludes that one of the main challenges to alliance solidarity, as we have witnessed in several Nato operations, is that Nato, which was initially established to ensure US commitment to European security, has been transformed during recent years into an alliance where the European allies have become more engaged in United States’ global engagements. I argue that if in coming years Nato is to be an effective alliance, the European influence within it must become stronger and its primary task must be a return to collective defence.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 365-383)
av Kari Marie Kjellstad
SammendragEngelsk sammendrag

FNs politireform i Liberia blir i artikkelen brukt som et case for å studere politiet i landet og baseres på et feltarbeid i en etterforskningsenhet i det liberiske politiet, the Liberian National Police, ti år etter at politireformen ble innført. Artikkelen beskriver hvordan situasjonen for politiet er i det daglige arbeidet og hvilke utfordringer politiet møter. Ved å bruke profesjonsteori, belyser artikkelen politiprofesjonens særskilte behov. Den fokuserer på utfordringene som politisering av det liberiske politiet gir, og viser hvordan dette vanskeliggjør profesjonsutøvelse. Videre drøfter artikkelen hvilke forutsetninger som må være til stede for å få et demokratisk politi. Hovedtesen er at det ikke er tilstrekkelig med kunnskap og materiell alene. For å få på plass et demokratisk politi, må også de strukturelle forutsetningene for god profesjonsutøvelse være på plass. Dette er et politisk valg.

Nøkkelord: politi, profesjon politisering, korrupsjon, Liberia

Capacity building of the Liberian National Police – ten years after the reform was introduced. From a police perspective

This paper is based on a case study of the United Nations’ capacity-building of the Liberian National Police ten years after the reform was introduced. The author has conducted fieldwork within a unit in the Criminal Service Department of the police, and the paper aims to describe the challenges the Liberian police face on a daily basis. The study employs a professional theory perspective, and shows some of the special needs of the police. It focuses on challenges following politicization of the police in Liberia, and how this complicates exercise of the profession in the country. Furthermore, the paper discusses the conditions needed for democratic policing. The main assumption is that knowledge and resources alone are not enough. Good professional practice is a prerequisite for a democratic police force, and this is a political choice.

Fokus: Trusselbilder og forsvar i endring
Åpen tilgang
(side 403-411)
av Per M. Norheim-Martinsen
Åpen tilgang
(side 423-431)
av Malena Britz og Jacob Westberg
Bokessays
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 441-455)
av Halvard Leira
  • ISSN Online: 1891-5580
  • ISSN Print: 0020-577X
  • DOI: https://doi.org/
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon