Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Åpen tilgang
(side 299-300)
av Kristin M. Haugevik, Halvard Leira & Morten S. Andersen
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 303-326)
av Louise Olsson
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

Vad innebär det för en militär fredsskapande insats att integrera ett genusperspektiv i sitt arbete? Behovet av ökad kunskap om genusintegreringsprocesser i militära insatser är relevant för forskning och policyutveckling, både nationellt och inom, t.ex. både EU och NATO. Denna artikel studerar den första Nordiska snabbinsatsstyrkan från 2008 för att öka vår förståelse av vad både en tolkning av resolutionens innehåll till konkreta arbetsuppgifter och skapandet av kapacitet att gå från beslut till dagligt utförande kan medföra. Kapacitetsbyggande behöver således ske både institutionellt och professionellt. I NGB tog ledningen ställning för resolutionen men vagheter i tolkning av innehållet orsakade ändå oklarheter och motsättningar på de lägre implementeringsnivåerna. Institutionellt kapacitetsbyggande kunde främjas av etablerandet av en genderrådgivare men denna funktion förblev ändå omdiskuterad. Vidare fastnar genusintegreringsprocesser i problem relaterade till professionell identitet men arbetet med att koppla resolution 1325 till ökad effekt tycks delvis ha bidragit till att minska denna låsning.

Nøkkelord: FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, militära insatser, organisationsförändring, snabbinsatsstyrka

Abstract

Military Operations and UN Security Council Resolution 1325: The Gender Integration Process in the Nordic Battlegroup

What does it mean for a military operation when a gender perspective based on UN Security Council Resolution 1325 should be integrated in the daily work? The question is interesting if one considers that such ‘gender integration’ has to take place on every level of this male-dominated institution. This article study of the gender-integration process in the 2008 Nordic Battlegroup and connects the analysis of the process with ongoing national and international developments. In interpreting the content of the resolution in practical assignments and capacity building it is found that ambiguous interpretations at the highest levels have resulted in difficult decisions and conflict at the lower levels. Moreover, gender integration is caught up in discussions related to professional identity. To some extent the approach to connect resolution 1325 with ‘operational effectiveness’ is resulting in decreasing resistance.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 329-346)
av Stig Stenslie
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

Kinas lederskap har ingen «storstrategi» for det 21. århundre. Det er også usannsynlig at de nye lederne, som kom til makten i 2012–13, vil være i stand til å meisle ut en slik strategi.

Disse påstandene går på tvers av synspunktene til så godt som alle som er opptatt av Kinas comeback som stormakt på den internasjonale arena. Blant Kina-observatører hersker nemlig en enighet, og i noen grad en beundring for, det kinesiske lederskapets evne til å tenke langsiktig, og tålmodig arbeide mot realiseringen av den store visjonen for «Midtens rike».

Det tenkes utvilsomt mye rundt strategiske spørsmål i dagens Kina, men denne tenkningen har ikke munnet ut i noen helhetlig strategi. Dagens ledere er fremfor alt pragmatiske, de ser muligheter og griper disse uten å være bundet av en overordnet plan. De er dessuten introverte og tvunget til å bedrive kortsiktig brannslukking, snarere å tenke langsiktig.

Nøkkelord: Kina, storstrategi, lederskifte

Abstract

The Myth of China’s Grand Strategy

China’s contemporary leadership does not have a «grand strategy» for the 21st Century and it is unlikely that the new leaders coming to power in 2012–13 will be able to craft one. These claims go across the views of virtually everyone concerned about China’s comeback as a great power in the international arena. Among China observers there is agreement on, and to some extent admiration for, the Chinese leadership’s ability to think long-term and patiently to work towards the realization of a grand vision for the «Middle Kingdom». Undoubtedly, there is a great deal of strategic thinking going on in China that has not been translated into any kind of coherent strategy. Today’s Chinese leaders are pragmatists; they see opportunities and seize them without being bound by any overall plan. They are also introvert and forced to engage in short-term firefighting rather than think long term.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 349-370)
av Joachim Vogt Isaksen & Tor Georg Jakobsen
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

I 2007 publiserte Mearsheimer og Walt boken The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy hvor de argumenterer for at den amerikanske Israel-lobbyen har fått gjennomslag for sine egne interesser på bekostning av USAs. I denne artikkelen undersøker vi gyldigheten av dette argumentet. Vårt funn er at Israel-lobbyen fremstår som mektigere enn den er. Empirisk har vi undersøkt saker av betydning for amerikansk Midtøsten-politikk, der både amerikanske og israelske myndigheter har hatt interesser. Vårt argument er at USAs utenrikspolitikk ofte er på linje med den israelske i utgangspunktet, og at det derfor ikke er store interessekonflikter mellom USA, Israel og Israel-lobbyen. I de tilfeller hvor USA og Israel har motstridende interesser, blir derimot lobbyens begrensede innflytelse tydelig. Fremtidig forskning bør ta hensyn til mangfoldet av aktører som har betydning for amerikansk Midtøsten-politikk, heller enn å legge for stor vekt på enkeltaktører som Israel-lobbyen.

Nøkkelord: Israel-lobby, USA, Midtøsten-politikk, Israel, AIPAC

Abstract

Independent Power or Follower? The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy in the Middle East

In 2007, Mearsheimer and Walt published The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, in which they argue that the U.S. Israel lobby has managed to front its own interests at the cost of U.S. interests. In this article we explore the validity of this argument. We look at examples of American Middle East policy where both the U.S. and Israeli authorities had interests. We observe that the Israel lobby appears more powerful than it really is because U.S. foreign policy interests are often in line with those of Israel and the Israel lobby to begin with. In contrast, in cases where the U.S. and Israel have contradictory interests, the limited influence of the lobby becomes apparent. Future researchers would be well advised to take into account the multiplicity of actors that influence U.S. foreign policy, rather than put too much weight on a single actor like the Israel lobby.

Fokus: Arven etter Støre
Åpen tilgang
(side 371-384)
av Halvard Leira
Åpen tilgang
(side 385-395)
av Kristian Lundby Gjerde & Kristin Fjæstad
Åpen tilgang
(side 396-406)
av Anne Elizabeth Stie
Åpen tilgang
(side 407-420)
av Benjamin de Carvalho
Åpen tilgang
(side 421-431)
av Øyvind Eggen
Åpen tilgang
(side 432-440)
av Nils August Andresen
Åpen tilgang
(side 441-451)
av Henrik Thune
  • ISSN Online: 1891-5580
  • ISSN Print: 0020-577X
  • DOI: https://doi.org/
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon