Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Åpen tilgang
(side 3-5)
av Kristin M. Haugevik, Halvard Leira og Morten S. Andersen
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 7-27)
av Anne Ellingsen
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

Regjeringen Stoltenberg har hatt som målsetning å realisere SR 1325 om kvinner, fred og sikkerhet i planlegging og gjennomføring av militære operasjoner i Afghanistan. Artikkelen viser at en positiv utvikling med relevante tiltak er igangsatt. Ennå er imidlertid satsingen mye overlatt til hver enkelt sjef for den norske ISAF Provincial Reconstruction Team (PRT) i Meymaneh. Dette har resultert i varierende praksis og grad av gjennomføring, og en strategi for implementering er derfor påkrevet for at tiltakene skal gi ønsket effekt. Artikkelen sammenligner anvendelsen av kjønnsperspektivet i militære operasjoner utført av norske og svenske PRT-er, med sideblikk til amerikanske erfaringer. Dette er supplert med en analyse av interne prosesser i Forsvaret. Sentrale aktører fra norske militære styrker utgjør kjerneintervjuobjektene i artikkelen. Datamaterialet omfatter også intervjuer med svenske og amerikanske militære kilder, samt kilder med ståsted utenfor Forsvaret.

Nøkkelord: ISAF, Afghanistan, SR 1325, kjønn, kvalitative intervjuer

Abstract

Norway’s implementation of a gender perspective in military operations in Meymaneh, Afghanistan

The Stoltenberg government has aimed to implement UN Resolution 1325 on women, peace and security in the planning and execution of military operations in Afghanistan. The article shows that a positive process with relevant measures has been initiated. As yet, however, much has been left to each individual PRT commander and has resulted in varying practices and varying degrees of implementation. A strategy is therefore required if the measures are to have the desired effect. The article compares the application of a gender perspective in military operations carried out by the Norwegian and Swedish units, with some reference to the American experience. This is supplemented by an analysis of internal processes in the military organization. Key players from the Norwegian armed forces constitute the core interviewees in the article. The data include interviews with Swedish and U.S. military as well as non-military sources.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 29-56)
av Dag Henriksen
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

Det overordnede konvensjonelle perspektivet på anvendelsen av norsk militærmakt i internasjonale operasjoner synes over tid å være at siden våre internasjonale bidrag er så små, er det det militære styrkebidraget i seg selv som i hovedsak er avgjørende – ikke de militære resultater styrkebidraget genererer. Derfor er overordnet tenkning rundt selve maktanvendelsen av underordnet betydning. Denne artikkelen argumenterer for at erfaringene fra operasjonene i Libya bryter med dette utgangspunkt for norsk militær tenkning. Spørsmålet blir snarere om Libya må anses som et unntak, eller om en naturlig konsekvens for norsk militær tenkning blir at «mål–middel-logikken» faktisk bør – eller sogar må – få økt fokus og relevans også i småstaten Norge. Artikkelen er en argumentativ og eksplorerende analyse som problematiserer Norges reelle innflytelse på de militære operasjonene vi deltok i.

Nøkkelord: luftmakt, Libya erfaringer, Norge

Abstract

Norwegian experiences from its operations over Libya. Success without influence?

The conventional domestic view on Norwegian use of force in international operations has for long appeared to be that, since our relative military contributions will always be of limited military value, it is the political effect of military participation that by itself is the predominant rationale for involvement – not the military results the military contribution may generate. Therefore, the argument goes, overarching conceptual thinking linking means to ends is of a more subordinate nature, and best left to major actors on the international scene. This article argues that Norway’s experiences from its military contributions in Libya represent a breach of this premise, since the relative contribution in this particular conflict in both quantitative and qualitative terms was substantial. The question is whether we should consider this an exception to the rule, or whether the consequences of these experiences are that the logic of linking means to ends deserves a more prominent place in Norwegian military thinking. The article is an argumentative and explorative analysis debating the extent to which Norway exerted influence on the operations it so forcefully decided to contribute.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 59-84)
av Ingvild Johnsen
Sammendrag

Abstract

Extraterritoriality and morality: laws without borders

The concept «extraterritoriality» is an excellent point of departure for study of the contingent character of territorial sovereignty. Extraterritorial practices are widespread. Theories of the sovereign state pretend they are not because that would seemingly undermine the state, while in many respects they are what makes ‘sovereignty’ possible. This article gives a short review of extraterritorial practices historically, focusing on one contemporary case; namely, the 2009 the Norwegian ban on the purchase of sexual services. This law cannot be considered a smoother of relations, but instead a wider claim for justice in the face of global crime. It could easily be argued that the law itself is an expression of moralism rather than an effective legal tool. The issues addressed in this paper are thus several: What is the relationship between sovereignty/order and extraterritoriality? Is the development which the Norwegian law exemplifies a return to a medieval organization of authority where religious or moral claims are dominant? Or how should such a law in fact be explained?

Nøkkelord: extraterritoriality, sovereignty, global crime, neo-medievalism

Fokus: Dyr i internasjonal politikk
Åpen tilgang
(side 85-97)
av Tore Fougner
Åpen tilgang
(side 98-108)
av Halvard Leira og Iver B. Neumann
Åpen tilgang
(side 109-119)
av Kirsti Stuvøy og Berit Kristoffersen
Bokessay
Åpen tilgang
(side 128-136)
av Torbjørn L. Knutsen
  • ISSN Online: 1891-5580
  • ISSN Print: 0020-577X
  • DOI: https://doi.org/
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon