Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Åpen tilgang
(side 283-285)
av Julie Wilhelmsen & Kristin M. Haugevik
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 287-302)
av Jonas Tallberg
SammendragEngelsk sammendrag

Forskning om europeisering visar tydligt att medlemskap i Europeiska unionen över tiden påverkar de nationella politiska systemen i medlemsstaterna. Mot bakgrund av Norges mycket långtgående integrering i EU, är det relevant och viktigt att bedöma om och hur även det norska politiska systemet har påverkats, samt i vad mån dessa effekter överensstämmer med det generella mönstret bland EU:s medlemsstater. Artikeln undersöker europeiseringen av Norge i ett jämförande perspektiv och kartlägger effekter av europeisk integration för fyra centrala maktförhållanden i det norska politiska systemet: nationell-övernationell makt, verkställande-lagstiftande-dömande makt, politisk-administrativ makt, samt nationell-regional makt. Artikeln slår fast att integreringen i EU i stora delar har påverkat det politiska systemet i Norge på samma sätt som i EU:s medlemsländer, trots Norges annorlunda tillknytningsform: omfattande delegering av makt till den övernationella nivån, stärkt position för regeringen i förhållande till parlamentet, mer betydelsefull roll för nationella domstolar, ökad makt och autonomi för förvaltningen gentemot den politiska ledningen, och en viss förstärkning av regionerna i förhållande till den centrala statsnivån.

Nøkkelord: europeisering,europeisk integration,Norge

The Europeanization of Norway in a Comparative Perspective

Research on Europeanization clearly shows that membership in the European Union over time affects the national political systems of member states. Given Norway’s extensive integration within the EU, it is relevant and important to assess whether and, if so, how the Norwegian political system, too, has changed as a result, and how these effects compare with the general patterns among EU member states. Exploring the Europeanization of Norway in a comparative perspective, the article maps the effects of European integration for four central power relationships in the Norwegian political system: national-supranational authority, executive-legislative-judicial authority, political-administrative authority and national-regional authority. It is demonstrated that integration within the EU to a large extent has had the same effects in Norway as in the member states of the EU, despite Norway’s alternative form of affiliation: extensive delegation of power to the supranational level, strengthening of the government in relation to the parliament, an increasingly important role for national courts, expanded power and autonomy of the executive administration in relation to the political leadership, and some strengthening of the regions vis-à-vis the central government.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 305-327)
av Pernille Rieker
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikkelen behandler forholdet mellom sikkerhet, integrasjon og assosierte ikke-medlemmer i EU. Artikkelen studerer unionens bidrag til sikkerhet og stabilitet i egen region ved å se nærmere på integrasjonsprosessens stabilitetsfremmende dynamikk. EU som fredsprosjekt er en velkjent idé, men dens fortsatte relevans, nå som utvidelsesprosessen synes å gå mot slutten, har i liten grad vært gjort til gjenstand for empiriske undersøkelser. To generelle påstander fremmes: (1) at det er utviklingen av et felles verdigrunnlag og regelsett som utgjør selve grunnlaget for EU som sikkerhetspolitisk aktør; (2) at det er EUs evne til å spre disse normene til områder utenfor EUs grenser som i dag avgjør EUs innflytelse som regional sikkerhetspolitisk aktør. EUs ulike former for tilknytningsavtaler med ikke-medlemmer i regionen utgjør dermed kjernen i unionens sikkerhetspolitikk. Med denne artikkelen ønsker jeg å vise hvordan EU bidrar til sikkerhet og stabilitet gjennom eksport av regler og verdier gjennom ulike former for tilknytningsavtaler.

Nøkkelord: EU,integrasjon,sikkerhet,europeisering,Europa

The EU and regional security. Integration, security and associated non-members

This article analyses the relationship between EU security, integration and associated members using insights from security studies and the literature on Europeanization. While much of the recent literature emphasizes either the EU’s insignificance as a security actor or its importance as a normative and global actor, I investigate its role as a security actor in its own region, arguing that the EU is primarily a regional security actor. I make two general claims: (1) it is the development of common rules and values in various policy areas that constitutes the basis for the EU as a security actor; and (2) it is the successful projection of these rules and values beyond EU borders that will determine the impact of the EU as a security actor. The aim is therefore to show how the EU promotes security and stability through the externalization of rules and values through various processes, association agreements and neighbourhood policies.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 329-352)
av Ulrik Pram Gad & Karen Lund Petersen
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikkelen tar for seg samtidige debatter og etablerte kritikker av sikkerhetiseringsteori og argumenterer for at disse benytter flere ulike begreper om politikk. Et mer bevisst forhold til disse begrepsmessige variasjonene vil klargjøre ikke bare teoretiske forskjeller, men også mulighetene for ny teoretisk utvikling og refleksjon. Artikkelen identifiserer tre samtaler om politikk: For det første, en samtale om hvordan politikk er knyttet til intensjonalitet og handling. For det andre, en samtale om den moderne organiseringen av politikk i sfærer og sektorer. Og for det tredje, en samtale om forholdet mellom politikk, etikk og vitenskap. Mens den første og den tredje samtalen refererer til politikk som en handling, er politikk i den andre samtalen tett knyttet til institusjonelle eller romlige styringsstrukturer – staten, offentligheten, det politiske felt, sfærer, sektorer eller funksjoner.

Nøkkelord: Københavnerskolen,kritisk teori,sikkerhetiseringsteori,begrepshistorie,politikkbegreper

Conversations on the Copenhagen School. Concepts of politics in securitization studies

The article analyses current debates on securitization theory. It is argued that there are a number of concepts of politics in play and that greater awareness regarding these conceptual differences helps clarify not only theoretical differences but also the possibilities for new theoretical development and reflection. Three conversations on politics are identified: first, how politics concerns action and intentionality; second, the modern organization of politics, spheres and sectors; and, third, the relationship between politics, ethics and science. Where the first and third conversations refer to politics as an act, in the second politics is inherently tied to the institutional or spatial structures of government – the state, the public, the political field, spheres, sectors or function.

Fokus: Norge i verden 2020
Åpen tilgang
(side 352-360)
av Jan Egeland
Bokessay
Åpen tilgang
(side 383-390)
av Ingvild Johnsen
Åpen tilgang
(side 391-401)
av Peder Inge Knutsen Samdal
  • ISSN Online: 1891-1757
  • ISSN Print: 0020-577X
  • DOI: https://doi.org/
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon