Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Åpen tilgang
(side 3-5)
av Julie Wilhelmsen og Kristin M. Haugevik
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 7-33)
av Jörg Friedrichs
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikkelen handler om IR-teori i de nordiske landene, med hovedvekt på bøker og artikler publisert mellom tidlig 1990-tall og sent 2000-tall. Et særlig fokus er på de tre skandinaviske landene (Sverige, Danmark og Norge), som historisk har hatt nærere forbindelser til hverandre enn til de to øvrige nordiske landene (Finland og Island). Artikkelen argumenterer for at utviklingen av nordisk IR-teori fremstår som en suksesshistorie, i det minste sammenlignet med utviklingen av disiplinen i andre europeiske land. Det nordiske miljøet av IR-akademikere har hatt relativt stor suksess med å styrke sin marginale posisjon vis-à-vis amerikansk IR.

Nordic IR: A success story?

This article is about International Relations (IR) theory in the Nordic countries, dealing primarily with books and articles published from the early 1990s to the mid- or late 2000s. A special focus is on the three Scandinavian countries (Sweden, Denmark, Norway), which historically have been more interconnected among each other than with the other two Nordic countries (Finland, Iceland). The article argues that, at least when compared with the evolution of the discipline in other European countries, the development of Nordic IR theory stands out as a success story. The Nordic communities of IR scholars have been fairly successful in overcoming their marginal position vis-à-vis American IR.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 35-61)
av Bjørn Arne Steine
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen analyserer forsøkene på å etablere forskningsinstitusjoner for internasjonale studier i Skandinavia før andre verdenskrig. Disse aktivitetene studeres komparativt i en skandinavisk sammenheng, særlig Norge og Sverige. Hovedargumentet er at en slik komparativ studie viser hvor sterkt integrert dette arbeidet var i den tilsvarende innsatsen som pågikk utenfor Skandinavia. Initiativene i Skandinavia var resultat av de ulike nasjonale aktørenes kontakt med særlig Rockefeller Foundation og International Studies Conference, som begge virket som initiativtagere og pådrivere også for den skandinaviske virksomheten. Samtidig er det et viktig poeng i artikkelen at det også fantes nasjonale utviklingslinjer, basert på lokale initiativer. Etableringen av Nobelinstituttet i Norge er spesielt viktig. Prosessen som førte til etableringen i 1904 var uttrykk for velutviklede ideer om vitenskapelige studier av internasjonale relasjoner. Artikkelen støtter dermed nyere forskning som vektlegger kontinuiteter i disiplinens historie fra 1800-tallet og inn i mellomkrigstiden.

Between National Ambitions, Intellectual Cooperation and American Philanthropy: The Attempts to establish International Studies as a Scholarly Discipline in Scandinavia before World War II

This analysis of attempts to establish international studies in Scandinavia before World War II demonstrates how closely integrated these efforts were with similar ongoing work outside Scandinavia. The initiatives in Scandinavia were the result of contact between national actors and, in particular, the Rockefeller Foundation and the International Studies Conference, who played the part of initiators and actively pushed the work forward. However, the article stresses that there were also national developments rooted in local initiatives. Establishment of the Nobel Institute is particularly important. In the process leading up to the founding of the institute in 1904, well-developed ideas about the scientific study of international relations were expressed. Thus, the article supports recent research stressing continuities in the history of the discipline from the late 1800s and into the interwar years.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 63-84)
av Bjørnar Sverdrup-Thygeson
SammendragEngelsk sammendrag

I den diplomatiske faglitteraturen er det et grunnleggende skille mellom suzerenitetsbaserte og symmetrisk baserte mellomstatlige relasjoner. I denne litteraturen har keisertidens Kina utelukkende blitt sortert under den førstnevnte kategori, og er dermed blitt regnet som grunnleggende fremmed for den diplomatiske tradisjon. Dette bildet av et monolittisk 2000 år gammelt hierarkisk system er imidlertid basert på en overfladisk oppfatning av kinesisk historie, en oppfatning som overser det betydelige innslag av symmetriske relasjoner man kan finne gjennom det keiserlige Kinas historie. Dette innslaget av likhetsbasert diplomati var på sitt mest fremtredende under Song-dynastiet. I denne fire hundre år lange perioden ble Kinas relasjoner til en gruppe naboland pleiet på et paritetsbasert grunnlag med langt større likhetstrekk til et diplomatisk statssystem enn det som er anerkjent. Basert på et case-studium av Song-dynastiets diplomatiske relasjoner, argumenterer denne artikkelen for at det keiserlige Kinas utenrikspolitikk ved flere historiske anledninger ble ført i overensstemmelse med de grunnprinsipper som definerer klassisk diplomati. Disse epokene burde dermed utgjøre en naturlig og faglig berikende del av den diplomatiske historiske kanon.

A Neighbourless Empire? The Forgotten Diplomatic Tradition of Imperial China

In the academic literature on diplomacy, where the field has been demarcated by a central distinction drawn between suzerain and parity-based state relations, Imperial China has squarely been designated to the former category, and thereby as inherently alien to the diplomatic tradition. However, this image of a monolithic 2000-year-long rigid, hierarchical system betrays too shallow an assessment of Chinese history, and fails to acknowledge a noteworthy strain of parity-based relations running through Imperial Chinese foreign policy. This strain was at its most pronounced during the four centuries of the Song Dynasty, when China's relations with a set of important neighbouring states were handled on egalitarian terms far more reminiscent of a full-fledged diplomatic multi-state system than is popularly acknowledged. Based on a case study of the diplomatic relations of the Song Dynasty, this article argues that Imperial Chinese foreign policy on a set of occasions showed itself to adhere to principles immanent to classical diplomacy, and that these eras should thus naturally, and beneficially, belong to the historical canon of diplomacy.

Fokus: Ti år mot terror – Skandinavia i endring
Åpen tilgang
(side 85-96)
av Anders G. Romarheim
Åpen tilgang
(side 97-104)
av Marianne Holm Pedersen og Mikkel Rytter
  • ISSN Online: 1891-5580
  • ISSN Print: 0020-577X
  • DOI: https://doi.org/
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon