Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Forord
Åpen tilgang
(side 331-333)
av Redaksjonen
Artikler
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 334-363)
av Hanne Marthe Narud, Helge Hveem og Bjørn Høyland
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

Norges utenrikspolitikk har historisk vært konfliktpreget og spilte også en rolle ved valg for noen årtier siden. Dette synes ikke lenger å være tilfelle; selv en radikal endring av Norges forsvar finner sted uten offentlig debatt. Basert på nasjonale opinionsundersøkelser høsten 2008/våren 2009 og sammenliknbare historiske data analyserer artikkelen hvor interessert nordmenn er i utenriks- og sikkerhetspolitikk, hvilke holdninger og syn de har, og hvordan disse er påvirket av partisympati. Den konkluderer med at folk er mer interessert enn valgkampene indikerer; der er en merkbar økning i nasjonal konsensus om alliansepolitikk og NATO-medlemskap, men deltakelse i Afghanistan-krigen er kontroversiell; opposisjonen mot EU-medlemskap forblir sterk, men denne saken deler opinionen på en annen måte enn sikkerhetspolitikken gjør. Mens valget av Obama bidro til et mer positivt syn på USA, er den tradisjonelle venstre-høyre aksen fortsatt viktig. Sosialistisk Venstreparti og venstrefløyen i Arbeiderpartiet forblir «den utenrikspolitiske opposisjonen».

Nøkkelord: Norge | velgernes syn på utenrikspolitikk | Obama-effekten | tropper i Afghanistan | NATO- og EU-medlemskap

Old Conflicts – New Issues? Foreign and Security Policy Attitudes of Norwegian Voters

Historically, Norway’s foreign policy has been an area of conflict within the electorate and, decades ago, actually played a role in elections. This is no longer the case; transformation of Norway’s defence even takes place without public debate. Based on nationwide surveys in Autumn 2008/Spring 2009 and comparable historical data, the article analyses how aware Norwegians are of foreign and security policy, the attitudes and views they hold, and how these are affected by party sympathy. It is concluded that people are more interested than election campaigns would indicate; there is a noticeable swing towards national consensus on alliance policy and NATO membership, but participation in the war in Afghanistan is controversial; opposition to EU membership remains strong but divides the population differently from security/alliance policy. While Barack Obama’s election contributed to more pro-US sentiment, the traditional left−right ideological divide is still important. The Socialist Left Party and the left wing of the Labour Party remain ‘the foreign policy opposition’.

Key words: Norway | public opinion on foreign policy | Obama effect | troops in Afghanistan | NATO and EU membership

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 364-391)
av Leonard Seabrooke
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

Hvordan kan en internasjonal organisasjon overfor sine medlemsland legitimere reformer som organisasjonen ser som nødvendig medisin, men som medlemmene ser på som en altfor bitter pille å svelge? Internasjonale organisasjoner appellerer til globale standarder for markedssivilisasjon for å bygge bro over «legitimitetsgapet» mellom det som den internasjonale organisasjonen vurderer som optimal reform og det medlemsstaten vurderer som politisk gjennomførbare reformer. I tiltagende grad har imidlertid globaliserte standarder reist spørsmål ved de internasjonale organisasjonenes rolle. Helt konkret har IMF problemer med å forene likebehandling av skyldnere – et spørsmål om formell legitimitet – med reformprogramsuksess som krever politisk tilslutning hos styresmaktene i skyldnerstatene – et spørsmål om substansiell legitimitet. Denne artikkelen sporer fremveksten av en global standard for markedssivilisasjon innen IMF ved å undersøke hvordan IMF forsøkte å lukke «legitimitetsgapet» med hensyn til forslag til skattereformer innen fire østasiatiske stater. Skattereformer i Indonesia, Filippinene, Sør-Korea og Thailand i perioden 1965–2000 blir analysert.

Nøkkelord: IMF | legitimitet | makt | skatt | Øst-Asia | sivilisasjon | internasjonale organisasjoner

Bitter pills to swallow: civilizing tax regimes and the IMF

How does an international organization legitimate reforms for its member states that it sees as vital medicine, but its members view as too bitter a pill to swallow? International organizations appeal to global standards of market civilization to bridge the «legitimacy gap» between what the international organization considers optimal reform and the member-state as politically feasible reform. Increasingly, however, globalized standards call international organization’s role into question. In particular, the IMF is having problems marrying its treatment of all borrowing states with common procedures, a question of formal legitimacy, with reform program success through winning the «political will» of borrowing state governments, a question of substantive legitimacy.

This article traces the emergence of a global standard of market civilization within the IMF by examining how the IMF attempted to close the «legitimacy gap» on proposed tax reforms within four East Asian states. The IMF’s legitimation of tax reform with Indonesia, the Philippines, South Korea, and Thailand is assessed for the 1965–2000 period.

Key words: IMF | Legitimacy | power | tax | East Asia | civilization | International Organizations (IOs)

Fokus: Diktatur
Åpen tilgang
(side 393-403)
av Dag Einar Thorsen og Jardar Sørvoll
Åpen tilgang
(side 404-414)
av Carl Henrik Knutsen
Åpen tilgang
(side 415-426)
av Ola Teige
Agenda 2010: Global styring
Åpen tilgang
(side 437-447)
av Ole Jacob Sending
Åpen tilgang
(side 448-451)
av Hans Jacob Frydenlund
Åpen tilgang
(side 452-458)
av Simen Sætre
Åpen tilgang
(side 459-464)
av Christoffer C. Eriksen
Bokanmeldelser
Åpen tilgang
(side 465-469)
av Frank Åge Aspnes
Åpen tilgang
(side 469-475)
av Torbjørn L. Knutsen
  • ISSN Online: 1891-5580
  • ISSN Print: 0020-577X
  • DOI: https://doi.org/
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon