En ny årgang av Internasjonal Politikk markeres med publiseringen av vinnerbidraget til vår første konkurranse om beste studentpaper, Ordingprisen 2008. Tidsskriftet mottok en rekke gode bidrag skrevet av studenter. Johan Skog Jensen ble til slutt kåret til vinner av en bredt sammensatt jury, bestående av medlemmer fra IPs redaksjon, redaksjonsråd og Universitetsforlaget. Jensens artikkel, «Danmark-Norges etablering og tidlige ekspansjon i India», tar for seg viktige spørsmål som berører Norges selvbilde som en stat uten kolonial fortid. Disse spørsmålene er av relevans både for historikere og den brede allmennheten. Redaksjonen gratulerer, og ser allerede frem til å lese bidragene til Ordingprisen 2009 etter hvert som de sendes inn.

Dette nummeret markerer også en ny periode i Internasjonal Politikksvandrende eksistens, da det er første gang Universitetsforlaget har ansvar for trykking av tidsskriftet. Dette betyr ikke at Internasjonal Politikk ikke lenger kommer til å ha NUPI som sitt hjem – NUPI beholder sitt eierskap til tidsskriftet, og redaksjonen beholder NUPI som sitt tilholdssted. Ved å kunne trekke på den ikke ubetydelige erfaringen Universitetsforlaget forvalter, håper vi sammen å stille bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer. Vi vil jobbe for å videreføre Internasjonal Politikks lange og stolte tradisjoner, samtidig som vi videreutvikler vår visjon om å bli et ledende skandinavisk tidsskrift med rom for ulike teoriretninger og empiriske nedslagsfelt.

Fra dette nummeret vil Internasjonal Politikk være tilgjengelig på internett gjennom tidsskriftportalen idunn.no. Dette representerer et stort og nødvendig skritt for tidsskriftet. Dagens forbruk av tidsskrifter har allerede endret seg dramatisk. Et tidsskrifts overlevelse i dag avhenger ikke kun av hva man trykker rent innholdmessig, men i langt større grad også av tilgjengelighet. I dag betyr dette ikke minst digital tilgjengelighet.

Samtidig er det viktig å understreke at Internasjonal Politikks fysiske manifestasjon forblir uerstattelig. Som Umberto Eco påpekte i en tale ved gjenåpningen av Bibliotheca Alexandrina i 2003, er trykte papirpublikasjoner fortsatt ett av de teknologisk mest avanserte instrumentene vi har i dag:

 [...] books still represent the most economical, flexible, wash-and-wear way to transport information at a very low cost. Computer communication travels ahead of you; books travel with you and at your speed. If you are shipwrecked on a desert island, where you don’t have the option of plugging in a computer, a book is still a valuable instrument. Even if your computer has solar batteries, you cannot easily read it while lying in a hammock. Books are still the best companions for a shipwreck, or for the day after the night before. Books belong to those kinds of instruments that, once invented, have not been further improved because they are already alright, such as the hammer, the knife, spoon or scissors.

I lys av dette er det med stolthet vi presenterer første utgave av tidsskriftets 67. trykte årgang.

I tillegg til Johan Skog Jensens vinnerbidrag, trykker vi i dette nummeret to fagartikler. Torbjørn Pedersen tar i artikkelen «Endringer i internasjonal Svalbard-politikk» opp en paradoksal dobbelthet i andre staters syn på Svalbard. På den ene side er det voksende aksept for norsk jurisdiksjon også i havområdene rundt Svalbard, på den annen side har norsk nordområdediplomati gjort andre stater mer oppmerksomme på at de kan ha interesser i de samme havområdene i henhold til Svalbard-traktaten. Vår nære forhistorie er tema for Hallvard Kvale Svenbalruds artikkel «Fra ‘forsinket brobygging’ til normaliseringspolitikk. Nedbyggingen av norsk Polen-politikk i Solidaritets tiår, 1980–1990», hvor forfatteren kontrasterer norsk engasjementspolitikk overfor Polen i den kalde krigens første år med den restriktive holdningen på 1980-tallet. Svenbalrud antyder også, hvilket vi slutter oss til, at det er nødvendig med mer forskning omkring norsk utenrikspolitikk i første halvdel av 1980-tallet.

I Fokus tar vi opp et tema som har dukket opp i det internasjonale nyhetsbildet i det siste, nemlig sjørøveri. I motsetning til det man ofte tror, er ikke sjørøveri et fenomen som kun hører fortiden til. Men der sjørøveri frem til slutten av nittitallet var konsentrert i Sørøst-Asia, har vi i løpet av det siste tiåret sett en økning i afrikanske farvann, spesielt langs de nigerianske og somaliske kystlinjene. John Kristen Skogan gir en oversikt over sjørøveriets omfang, lokalisering og former. Donna Nincic tar for seg det moderne sjørøveriet og årsaker bak kapringsvirksomheten vi i dag ser langs den afrikanske kysten, blant annet statskollaps og nærhet til handelsruter. Morten Bøås trekker dette videre, og ser nærmere på dagens situasjon i Somalia. Han ser på hvordan endrede betingelser for fiskerinæringen kan forklare mye av den økningen i antall angrep som har funnet sted langs Somalias kyst. Avslutningsvis ser Douglas Bulloch nåtidens sjørøveri i lys av historiske praksiser, og ser på hvordan sjørøveri konstitueres.

I Anmelderspalten omtales i dette nummeret både akademiske så vel som mer populærvitenskapelige publikasjoner med relevans for studiet av internasjonale spørsmål. Spalten avrundes med et nytt bidrag til serien

om topptidsskrifter i internasjonal politikk, denne gangen handler det om World Politics. Denne spalten har som kjent vakt interesse og skapt debatt, noe vi håper den vil fortsette å gjøre.

Nyttår er tid for ønsker. Redaksjonen har i løpet av det siste året sett en gradvis økning i antall mottatte artikler, og vi håper denne trenden vil fortsette også når vi nå skifter utgiver. Vi ønsker oss allikevel for det nye året og årene som kommer at enda flere kvinner sender inn artikkelbidrag til Internasjonal Politikk. Fortsatt er menn overrepresentert i faget internasjonal politikk, nasjonalt og internasjonalt, men den kvinnelige underrepresentasjonen blant forfatterne av innsendte artikler er dessverre større enn det fagfeltet skulle tilsi.

God og inspirerende lesing!

Halvard Leira

Kristin M. Haugevik

Benjamin de Carvalho