Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Interessekonflikter i norsk handelspolitikk
Arne Melchior & Ulf Sverdrup (red.)
Innhold Info Referanse
Åpen tilgang
(side 9)
av Arne Melchior & Ulf Sverdrup
Åpen tilgang
(side 11-14)
av Arne Melchior & Ulf Sverdrup
Åpen tilgang
(side 59-85)
av Arne Melchior & Ulf Sverdrup
Åpen tilgang
(side 86-104)
av Bård Harstad
Sammendrag

Dette kapitlet presenterer både elementær teori og nyere forskning på forhandlingsteori og effekter av koblinger. Med enkle figurer og illustrasjoner vil vi kunne se hvordan koblinger kan tjene alle parter i visse tilfeller, mens en kobling i andre tilfeller kan være ugunstig for noen land, og disse landene vil kunne oppfatte koblingen som et pressmiddel. Koblinger kan også påvirke hvor effektive forhandlingene vil være i forkant og om avtalen vil bli ratifisert og håndhevd i etterkant.

Åpen tilgang
(side 105-129)
av Arild Aurvåg Farsund & Oluf Langhelle
Åpen tilgang
(side 130-154)
av Hans Otto Frøland
Sammendrag

Bare ved de to anledningene Norge forhandlet tiltredelsestraktat med EF/EU, har Norges regjeringer latt interessen for fiskeeksport veie tyngre enn interessen for å verne landbruks- og fiskerisektoren. I alle andre internasjonale forhandlinger mellom 1947 og 1994 har verneinteressen veid tyngst. De to gangene regjeringene motvillig brøt avveiningsmønsteret, ble interesseveiingen avvist i folkeavstemninger. Kapitlet viser hvordan Norge har avveid interessemotsetningen i ulike internasjonale handelsforhandlinger.

Åpen tilgang
(side 182-204)
av Hans Otto Frøland
Sammendrag

Norge har i bilaterale handelsforhandlinger ikke møtt den negative koblingen mellom fiskeeksport og landbruksimport som preget andre halvdel av det 20. århundret. Det har riktignok vært koblinger til landbruksvarer som vin, sukker og korn, men dette er varer som Norge uansett har importert, og de har ikke truet «gårdsnær» produksjon i Norge. Kapitlet tar utgangspunkt i Norges latente interesse for å lette markedsadgangen for fisk i utlandet. Det viser Norges handelspolitiske strategier og de ulike koblinger som forhandlingsmotpartene har knyttet til den norske fiskeeksportinteressen. Det har vært stor variasjon i koblingene. I vareassortementet finnes bl.a. både sprit, kull, kanoner og tekstiler, men også en skipsfartslinje.

Internasjonal handel har helt siden vikingtiden vært viktig for norsk økonomi. Selv om enigheten om hovedlinjene i norsk handelspolitikk har vært stor, finnes det også motsetninger. Ett dilemma er at offensive og konkurransedyktige eksportnæringer (som sjømat) ønsker en liberal handelspolitikk for å få tilgang til andre lands markeder, mens defensive næringer (som landbruk) frykter konkurranse og ønsker beskyttelse.

Hvordan skal politikere og myndigheter ta hensyn til begge næringer på en gang? Er Norges beskyttelse på landbruksområdet til skade for eksportnæringer som sjømat, eller kan de ulike interessene ivaretas i full harmoni?

Denne boken presenterer for første gang en dyptgående og tverrfaglig analyse av interessekonflikter i norsk handelspolitikk, med bidrag fra økonomi, historie og statsvitenskap. Den spenner fra historiske til dagsaktuelle problemstillinger, og inneholder omfattende materiale om norsk handelspolitikk de siste 150 år. Økonomiske virkninger av proteksjonisme og avveininger mellom offensive og defensive interesser blir analysert, samt organiseringen av forhandlinger og effekten av å koble sammen forskjellige saksområder.

Boken ble opprinnelig utgitt på papir i 2015.
Arne Melchior

Arne Melchior er samfunnsøkonom (dr.polit. fra Universitetet i Oslo), seniorforsker og leder for forskningsgruppen for internasjonal økonomi ved NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt). Han har i mer enn 25 år forsket på internasjonal handel og handelspolitikk, økonomisk geografi og utvikling. Før dette arbeidet han med internasjonale handelsforhandlinger i det daværende handelsdepartement.

Ulf Sverdrup

Ulf Sverdrup (dr.polit.) er direktør ved NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt. Sverdrup har vært professor ved Handelshøyskolen BI og Research Professor ved ARENA, Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Han ledet også sekretariatet for Europautredningen. Sverdrup har publisert en rekke arbeider omkring europeisk integrasjon og Norges forhold til Europa.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon