Publiseringsetikk

Som det største fag- og forskningstidsskriftforlaget i Norden er Universitetsforlaget opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering.Forfattere, fagfeller, redaktører og utgivere/forlag er alle etisk ansvarlige for at det som publiseres som vitenskapelige artikler, er ny, original, riktig og pålitelig forskning.

Committee of Publication Ethics (COPE) har utarbeidet felles, internasjonale etiske standarder for å sikre kvaliteten på den vitenskapelige litteraturen. Universitetsforlaget anbefaler alle som er involvert i publiseringsprosessen, å påse at COPEs retningslinjer for etisk publisering følges.

Vi oppfordrer alle redaksjoner til å følge disse standardene. De fleste vitenskapelige tidsskrifter anvender enten dobbelt blind eller enkelt blind fagfellevurdering av vitenskapelige publikasjoner. Universitetsforlaget vil bistå redaksjoner hvor overtredelser har blitt varslet og vil sette i verk nødvendige tiltak.

Forfatter

Forfatter skal opplyse om eventuelle interessekonflikter og tilfredsstille krav til forfatterskap. Forfatter skal oppgi referanser når andres arbeid refereres.

Redaktør

Alle redaktører har full redaksjonell uavhengighet. Manuskripter skal behandles med konfidensialitet og redaktøren skal ha definerte retningslinjer for fagfellevurdering som skal følges. Retningslinjene fremgår av tidsskriftets forfatterveiledning.

Redaktøren har ansvar for å følge COPEs anbefalte publiseringsetiske retningslinjer.

Ansvarlig redaktør godkjenner siste korrektur før offentlig publisering.

Forlag

Som forlegger er Universitetsforlaget aldri involvert i beslutninger som redaktørene tar i forbindelse med vurdering av artikler for publisering. Samtidig oppfordrer forlaget til og forventer at tidsskriftenes redaktører følger de etiske retningslinjene og at redaksjonene har tydelige retningslinjer for vurderingsprosessen.

Hva skal du gjøre dersom du oppdager etiske problemer

Som ansvarlig redaktør er du ansvarlig for alt som publiseres i tidsskriftet.

Forlaget oppfordrer redaktørene til å følge COPE Code of Conduct for Journal Editors.

Hvordan gå frem hvis du oppdager feil eller juks:
  • Alle varslinger/klager angående feil/juks skal behandles konfidensielt
  • All kommunikasjon om varslingen skal være skriftlig
  • Søk hjelp i COPE flowcharts
  • Kontakt forlaget for hjelp og støtte i prosessen. Kontakt den tidsskriftansvarlige som har ansvar for ditt tidsskrift

1. Forfatterskap

Alle forfattere som er oppført i en artikkel må ha bidratt tilstrekkelig til det vitenskapelige arbeidet og ha vurdert og godkjent siste versjon av manuskriptet slik at de kan stå som ansvarlige for sin del av arbeidet/resultatene.

Dersom det for en innsendt artikkel blir endring i forfatterlisten, bør redaktørene alltid be om å få en begrunnelse for endringene og sjekke med alle forfatterne på listen om de godkjenner endringen.

Dette skal man gjøre hvis:

2. Inter​essekonflikter

Interessekonflikter defineres som omstendigheter hvor profesjonelle valg som gjelder primærinteresser (f.eks. forskningsresultater) påvirkes av sekundærinteresser (f.eks. honorarer eller personlige relasjoner).

Interessekonflikter bør oppgis dersom det er relevant i forbindelse med det som vurderes og/eller publiseres. Forlaget oppfordrer til åpenhet når det gjelder interessekonflikter.

Dette skal man gjøre:

3. Dobbeltpublisering​/sekundærpublisering

Gjentatt publisering av samme datamateriale/artikkel bør unngås, selv om det er i ulike publiseringskanaler og med ulik målgruppe. Dette bør bare skje unntaksvis og i de tilfeller det skjer, skal det fremgå tydelig i artikkelen hvor den har vært publisert tidligere.

Studentoppgaver som ønskes publisert som vitenskapelig publikasjon, bør ikke bli gjort offentlig tilgjengelig før den vitenskapelige artikkelen er publisert.

Dette bør man gjøre:

4. Pla​giat

All gjenbruk av en annens arbeid, data, tekst, figurer eller bilder skal krediteres, ha blitt innhentet tillatelse til eller skal nevnes i takksigelser. Hvis dette ikke gjøres, regnes det for plagiat.

Dette skal man gjøre:

5. Forskningsju​ks

Man skal ikke forfalske data eller manipulere forskningsresultater. Publisering av fabrikkerte eller manipulerte data for å få de ønskede resultater er juks.

Dette skal man gjøre: Det finnes noen veldig fine sider på COPE om Journal Management