Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Historisk tidsskrift
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Historisk tidsskrift er det sentrale tidsskriftet for norsk historisk forskning. Tidsskriftet gir oversikt og grunnlag for forståelse av viktige samfunnsendringer.

Tidsskriftet publiserer artikler, debatt- og kommentarbidrag og bokmeldinger, og vurderer nye arbeider.

Historisk tidsskrift er Norges eldste vitenskapelige tidsskrift. Det ble startet i 1871, og har blitt det sentrale forum for norske historikere. Historisk tidsskrift kommer ut fire ganger i året. 

Tidsskriftet retter seg mot historikere, humanister og samfunnsvitere, studenter, historielærere og den allment historieinteresserte leser.

Fra og med 2018 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access).

Tidsskriftet utgis av Den norsk historiske forening (HIFO) i samarbeid med Universitetsforlaget, og med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

KVALITETSVURDERING
Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.

Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

INDEKSERING
Artiklene i Historisk tidsskrift er indeksert i:
 • Historical Abstracts Part A Historical Abstracts (1954-)
 • Historical Abstracts Part B Twentieth Century Abstracts (1954-)
 • America: History and Life (1954-)
 • Current Contents/Arts & Humanities, Arts & Humanities Citation Index/Social Sciences Citation Index®, accessed via Web of Science™ Core Collection.
Tidsskriftet er også indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Scopus
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Norart
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 i NSD – Norsk senter for forskningsdata (Norge og Sverige), nivå 2 i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og nivå 1 i Publikationsforum (Finland).
ANSVARLIG REDAKTØR
Frode Ulvund, professor, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen

REDAKSJON
Sissel Rosland, førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet
Dunja Blažević, postdoktor, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen
Jo Rune Ugulen Kristiansen, Arkivverket

REDAKSJONSSEKRETÆR
Thomas Ewen Daltveit Slettebø, førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, Høgskulen på Vestlandet

REDAKSJONSRÅD
Kristin Asdal, professor, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo
Rasmus Glenthøj, lektor, ph.d., Institut for Historie, The University of Southern Denmark
Ruth Hemstad, nestleder, Den norske historiske forening (HIFO)
Jan Thomas Kobberrød, professor, Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge
Jakob Maliks, professor, Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Leidulf Melve, professor, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen
Kari Aga Myklebost, professor, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø
Christine Myrvang, forsker 1, Institutt for kommunikasjon og kultur, BI Handelshøyskolen
Ulrike Spring, førsteamanuensis, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

KONTAKT REDAKSJONEN
E-post: ht@uib.no

Historisk tidsskrift
Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap (AHKR)
Universitetet i Bergen
Postboks 7805
NO-5020 Bergen

 

 
Gjelder fra Bind 97, Årgang 2018:

Historisk tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen. 

 

Gjeldene til og med Bind 96, Årgang 2017:

Artikler i Historisk tidsskrift publisert før 2018, er utgitt under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), etter at artikkelen er publisert i tidsskriftet.

Forfatter kan ikke spre eller publisere den endelige versjonen. Forlaget oppfordrer imidlertid forfattere til å ta vare på akseptert versjon av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til endelig versjon som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på www.idunn.no.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på http://www.nffo.no.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter, www.idunn.no.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering.
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering. 
 

Innlevering av manus

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • forfatteropplysningene er fullstendige
 • antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • noter og referanser er i henhold til veiledningens standard.
Manuskripter sendes til redaksjon for vurdering på denne e-postadressen: ht@uib.no

Tidsskriftet har dobbelt-blind fagfellevurdering. Av hensyn til den anonymiserte vurderingsprosessen skal navn på artikkelens forfatter ikke gå fram av artikkelen, og noteapparatet skal utformes uten personlig henvisning til artikkelforfatteren.

Krav til manus
Manuskripter som sendes inn til tidsskriftet må ikke være publisert eller være under vurdering til publisering andre steder. Kun manuskripter som følger format og innhold angitt nedenfor, vil bli vurdert av redaksjonen.
 • Sammendrag på engelsk og norsk/svensk/dansk (begge inntil 300 ord)
 • 3–5 nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk
 • Artikler skal ikke overskride 50 000 tegn med mellomrom, inkl. figurer, tabeller, fotnoter, referanseliste og sammendrag, debattinnlegg 24 000 tegn, og bokmeldinger 14 000 tegn.
I egne dokumenter:
 • Tittelside med tittel på artikkel, forfatters navn, akademisk grad og årstall for oppnåelse av denne, stilling, institusjonstilknytning og e-postadresse
 • Eventuelle takksigelser og opplysninger om finansiering.
 • Nummererte figurer og tabeller (en på hver side)
 

Referansesystem
Tidsskriftet bruker referansestilen APA 6th med fotnoter, ikke sluttnoter, se APA 6th tilpasset fotnoter – Kildekompasset for en innføring i hvordan referanser føres. Referanselisten skrives til slutt etter hovedteksten. Referanselisten føres alfabetisk på første forfatters etternavn. Hver referanse har innrykk andre linje på alle referanser (hengende innrykk).

DOI-REFERANSE

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.   

Eksempel på plassering av DOI-kode med APA-referansestilen: Müller, J. (2011). The Sound of Silence. Historische Zeitschrift, 292, 1–29. https://doi.org/10.1524/hzhz.2011.0001

Standard for teksten

Sitater over tre linjer skilles ut i eget avsnitt. Kortere sitater integreres i løpende tekst med anførselstegn. Dersom forfatter oversetter sitater, marker dette slik: Lindgren, 1981, s. 33; egen oversettelse. Sitater skal ikke kursiveres. 

Boktitler og begreper brukt i løpende tekst kan enten kursiveres eller markeres med hermetegn.

Paragrafer markeres med innrykk i den første linjen, ikke tabulatorer.

Avsnitt markes med mellomoverskrifter.

Tabeller, figurer og illustrasjoner nummereres fortløpende. Marker hvor i manuskriptet hvert element skal plasseres, slik [tabell 1 omtrent her]. Antall tabeller, figurer og illustrasjoner bør begrenses, og tabeller og figurer bør være selvforklarende og ha korte overskrifter. Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere open access. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner.

Innhold

Artikler kan være teoretisk, metodisk eller empirisk orientert. De skal være basert på original forskning av høyt faglig nivå og bør forholde seg til internasjonal forskning på sitt felt. Vi tar også gjerne imot større historiografiske artikler, som omtaler litteraturen og utviklingen innenfor et fagfelt. Artikler som sendes inn til Historisk tidsskrift må ikke være publisert andre steder eller være under vurdering til publisering andre steder.

Debatt-/kommentarinnlegg kan for eksempel være opposisjonsinnlegg ved disputaser, svar til tidligere bidrag i HT, forskningspolitiske bidrag m.m.

Bokomtaler trykkes vanligvis etter forutgående avtale med redaksjonen.

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Vurderingsprosessen

Forfattere som sender inn bidrag til tidsskriftet aksepterer å publisere sine artikler i samsvar med norsk opphavsrett, med åpen tilgang og under tidsskriftets gjeldende Creative Commons-lisens.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering. Forfatter vil i den forbindelse informeres om artikkelen godkjennes som den er, godkjennes med revisjoner eller refuseres.

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering, vil forfatter motta en 1. korrektur som en PDF-fil vedlagt en e-post før publisering. Det skal kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas endringer i teksten i forhold til godkjent manuskript.

Forfatter vil motta lenke til artikkelen når den er publisert.

Etter publisering

Historisk tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon