Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
You have access to Idunn through , & {{sessionPartyGroup.name}}
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Research publication
by , & {{contributor.name}}
Published {{article.publishDate}} (Page {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Page {{article.pageFrom}})
Load more
HEIMEN -- JOURNAL OF LOCAL AND REGIONAL HISTORY

Heimen is the main Norwegian journal for research in local and regional history. The journal is aimed both at researchers in this field and general readers with an interest in local and regional history.

The journal publishes studies of local communities or phenomena that can shed light on broader areas and questions. Through articles, debate and book reviews, the journal seek to present contributions from all over Norway, but is also open for relevant international contributions. 

Heimen has been the main forum for The National Assosiation for Local History since 1922, and is aimed at historians, humanists and sociologists, students, history teachers and general readers interested in history.

Heimen is published by The journal is published by Scandinavian University Press (Universitetsforlaget) on behalf of The National Assosiation for Local History and with the support of Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

Heimen is published quarterly.

From 2017, the journal is published with open access.

PEER REVIEW
All research articles that are considered relevant for publication in the journal are reviewed by at least two anonymous academic referees with no ties to the author. In addition, the article is reviewed by the journal's editorial board and the final decision regarding publication of the article is made by the Editor-in-Chief. The journal practices "double blind" peer review, whereby both reviewers and the author remain anonymous to each other.

The journal does not ask for any fees for assessment or publication.

INDEXING
The journal is covered by the following indexing and discovery services:
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
All content in this journal is also exported to Portico, a preservation archive that safeguards perpetual access to e-journals, e-books, and digital collections.

The journal is authorized as a publication channel on level 1 in NSD – Norwegian Centre for Research Data (for Norway and Sweden), in the Danish Ministry of Higher Education and Science’s Authorization list for serials (Denmark), and in Publication Forum (Finland).

 
EDITOR-IN-CHIEF
Oddmund Løkensgard Hoel, Professor, PhD, Department of Social Science, Western Norway University of Applied Sciences, Sogndal

ASSOCIATE EDITORS
Annette Langedal Holme, arkivar, The County Archives in Sogn and Fjordane, Leikanger
Yngve Nilsen, Professors, Dr.art., Department of Social Science, Western Norway University of Applied Sciences, Sogndal
Mari Sofie Sandvik, Museum educator, Heiberg Collection– Sogn Folkemuseum, Sogndal
Gunnar Yttri, Associate Professor, Dr.philos., Department of Social Science, Western Norway University of Applied Sciences, Sogndal

EDITORIAL ASSISTANT
Tina Veronica Bjørk

EDITORIAL BOARD
Line Grønstad, PhD position, Norwegian Musemum of Cultural History, Oslo
Hans Hosar, Researcher, The National Library of Norway, Oslo
Berit Eide Johnsen, Professor, Dr.art., University of Agder, Kristiansand
John Ragnar Myking, Professor Emeritus, dr.art., Western Norway University of Applied Sciences, Bergen
Aud Mikkelsen Tretvik, Professor, Dr.art., Norwegian University of Science and Technology, Trondheim
Steinar Aas, Professor, Dr.art., Nord University, Bodø

CONTACT EDITORIAL
E-mail: heimen@landslaget.org 

Heimen
Institutt for samfunnsvitskap, HVL
Postboks 133
NO-6851 Sogndal
(Applies from Vol. 54, 2017)

Heimen is a scholarly journal with open access, with no subscription charges or registration restrictions. All content is freely available online.

As an author for this journal, you retain copyright and publishing rights to your own article without restrictions, and you grant any third party the right to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full text of your article in accordance with the Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) license. 
Heimen er det sentrale vitskaplege tidsskriftet for alle som arbeider med og interesserer seg for historie med grunnlag i det lokale og det regionale.

Heimen publiserer studiar over lokale samfunn eller fenomen som kan kaste lys over større einingar eller spørsmål. Artiklane kan vere empirisk, metodisk eller teoretisk orienterte, dei skal basere seg på original forsking av høg kvalitet og må forhalde seg til forskingsfronten på sitt felt. Redaksjonen ønskjer særleg å løfte fram nye tema og artiklar som er teoretisk eller metodisk nyskapande og kan bringe forskingsfeltet vidare. Gjennom vitskaplege artiklar, debattinnlegg og bok­meldingar skal tidsskriftet spegle heile landet, men redaksjonen er også open for relevante internasjonale bidrag.  Lokal- og kulturhistorisk interesserte med ulik bakgrunn og frå ulike fag er velkomne som bidragsytarar. Heimen publiserer også artiklar frå arkiv-, museums- og kulturminnefelta.

Heimen kjem ut fire gonger årleg. Alt innhald blir publisert med fri tilgang (open access) under Creative Commons-lisensen CC-BY-NC 4.0 (les meir).

Redaksjonen sender ikkje ut trykte forfattareksemplar. Dersom du ønskjer å kjøpe eksemplar av tidsskriftet, kontaktar du Landslaget for lokalhistorie, sekretariatet@landslaget.org, innan den oppgjevne fristen.

Innsending av manus
Manuskript skal sendast til redaksjonen på e-post for vurdering: heimen@landslaget.org.

Fristar for innsending av førsteutkast vil normalt vere:
 • Nr. 1: 15. november (publisering i april)
 • Nr. 2: 1. februar (publisering i juni)
 • Nr. 3: 1. mai (publisering i oktober)
 • Nr. 4: 1. august (publisering i desember)
Artiklane må ikkje ha vore publisert andre stader og må heller ikkje vere under vurdering for publisering andre stader.

Bokmeldingar må avtalast med redaksjonen på førehand og blir normalt tinga av redaksjonen.

Den redaksjonell prosessen -- faglig kvalitet
Redaksjonen gjer først ei vurdering av om artikkelen har ein kvalitet og eit potensiale som forsvarar å sende han til fagfellevurdering.

Heimen praktiserer dobbelt blind fagfellevurdering av to fagfellar der korkje fagfellar eller forfattar kjenner identiteten til kvarandre. Fagfellane skal ikkje ha bindingar til forfattaren. I tillegg blir artiklane vurderte av redaksjonen.

Forfattar får tilsendt fagfellevurderingane og redaksjonelle vurderingar på e-post. Forfattar vil då bli orientert om artikkelen blir refusert, må omarbeidast før publisering eller blir godkjent for publisering.

Saman med revidert versjon leverer forfattar eit kort notat om korleis innvendingar i fagfellevurderingane er følgde opp. Endeleg avgjerd om publisering blir teken av hovudredaktør.

Dersom manuskriptet blir godkjent for publisering, mottek forfattar framlegg til språkkorrigeringar frå ekstern språkvaskar. Deretter vil forfattar få ein ombroten 1. korrektur i pdf-format. Språkvask og korrektur må returnerast innan fristen som blir oppgjeven.

Krav til manus
All tekst skal vere i eitt Word-dokument. For vitskaplege artiklar skal dokumentet innehalde:
 • artikkeltittel på norsk og engelsk
 • forfattarnamn, tittel, institusjonstilknyting og e-post-adresse
 • samandrag/abstract på norsk og engelsk – inntil 200 ord
 • 3–5 nøkkelord/keywords på norsk og engelsk
 • tabellar – bruk tabellfunksjonen, ikkje tabulator/mellomrom
 • illustrasjons-/bilettekstar – sette inn om lag der illustrasjonen skal stå
 • kjelde- og litteraturliste
Den samla tekstmengda, alt medrekna, skal normalt ikkje overstige 50 000 teikn inkludert mellomrom.

Berre biletfiler skal leverast som eigne dokument (sjå nedanfor), dei skal ikkje limast inn i tekstdokumentet.

Artikkelen skal i tillegg leverast i anonymisert versjon der forfattarnamn er stroke og utan direkte referansar som kan identifisere forfattaren i brødtekst og referansesystem.

Debattinnlegg skal vere på maksimalt 24 000 teikn inkludert mellomrom og bokmeldingar maksimalt 14 000 teikn.

Formelle krav til manus
 • Bruk standardmalen i Word utan eigne formateringar og tilpassingar. I ombrytinga blir all formatering uansett sletta.
 • Mellomtitlar: Bruk maksimalt to og helst berre eitt nivå. Første mellomtittel skal vere «Innleiing»/«Innledning» der artikkelen byrjar. Marker mellomtitlar med stil («Overskrift 1, 2» m.m. i Word).
 • Skru av automatisk orddeling og bruk ujamn høgremarg, ikkje blokkjustering.
 • Ved innrykk, bruk tabulator, ikkje mellomromtasten.
 • Lengre sitat enn 3 linjer blir skilde ut som eige avsnitt med innrykk. Utelatingar i sitat blir markerte med (...). Sitat skal ha vanleg skrift, ikkje kursiv. Hermeteikn skal brukast rundt sitat i løpande, men ikkje rundt lengre sitat skilde ut som avsnitt.
 • Ved utheving – bruk berre kursiv, ikkje understreking og ikkje halvfeit skrift.
 • Bruk fotnotar, ikkje sluttnotar. Nummerering: 1, 2, 3 osb. I publisert pdf-versjon blir det brukt fotnotar. Ikkje lag fotnotar til overskrifter/mellomtitlar.
 • Legg inn sidetal og versjonsdato i botntekst.
 • Språkhjelp: sjå https://www.sprakradet.no/ – seksjonen Språkhjelp. Her ligg også ei liste med skrivemåten på historiske namn.
 • Takk: om ein ønskjer å takke gode hjelparar, blir dette gjort i eit eige underkapittel rett før referanselista, ikkje i første fotnote.
Referansesystem
Heimen brukar APA 6th med fotnotar (norsk). Alle referansar skal såleis plasserast i fotnotar, ikkje i løpande tekst. Kildekompasset kan konsulterast for ei innføring.

Referanselista skal kome til slutt, etter hovudteksten. Lista skal førast alfabetisk på etternamnet til første forfattar. Alle referansar bør kome i same liste med mindre det er gode grunnar for å dele lista i fleire seksjonar.

Utrykte kjelder (arkivmateriale, munnlege kjelder o.l.) blir førte i ein eigen seksjon før referanselista med trykte kjelder. Kontakt redaksjonen for nærare råd om føring av utrykte kjelder om dette er aktuelt.

DOI-referansar
Referansane skal alltid ha med DOI (digital object identifier) for kjelder som har dette. DOI skal vere ein klikkbar URL og skal plasserast til sist i referansen. Om du er usikker på kva DOI-koden til ein referanse er, eller om det finst ein DOI-kode, kan du gjere eit raskt søk etter tittel, forfattarnamn osb. på http://search.crossref.org/.

Illustrasjonar
Redaksjonen vil gjerne ha 4–6 illustrasjonar artikkelen. Dette kan vere fotografi, diagram, kart eller liknande. Forfattar må:
 • levere illustrasjonane som biletfil i eit vanleg format (jpg, jpg2000, tiff, pgn e.l.) og i god oppløysing, normalt minst 300 dpi.
 • levere ferdig utforma grafiske illustrasjonar (kart, diagram). Redaksjonen har ikkje tilgang på grafisk teiknar. Redaksjonen kan likevel hjelpe til med utforminga av enkle Excel-diagram, legg i så fall ved talunderlaget til diagramma som eige reknearkdokument.
 • avklare alle spørsmål om rettar til bruk av illustrasjonar. Redaksjonen kan betale arkivavgifter og vederlag for rettar innan rimelege grenser.
 • levere illustrasjonstekstar, som skal setjast inn i tekstdokumentet om lag der illustrasjonen skal stå. Teksten skal innehalde illustrasjonsnummer («Illustrasjon nr. 1»), illustrasjonsoverskrift, omtale av illustrasjonen og krediteringsopplysningar (kjelde for illustrasjonen, eigar, rettigheitshavar o.l.)
Tabellar er ikkje illustrasjonar, men tekstelement og skal setjast opp av forfattar i tekstdokumentet (sjå ovanfor).

Etter publisering
Forfattar får ei lenkje til artikkelen på idunn.no etter at artikkelen er publisert.

Om forfattarrettar, les her.

Publiseringsetikk
Redaksjonen er oppteken av at det som blir publisert i Heimen, er av høg fagleg kvalitet og følgjer internasjonale etiske standardar for vitskapleg publisering. Tidsskriftet følgjer retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

(Sist revidert 19.5.2020)

Recently Published

Most read last 30 days

Idunn uses cookies. By continuing to use Idunn you are agreeing to our use of cookies. Find out more.