2021-årgangen tek til med eit temanummer som spring ut av prosjektet Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn ca. 1660–1870 som kom i gang ved Høgskulen i Volda i 2008. Tilhøvet mellom allmuge og øvrigheit i norske bygder frå eineveldet til 1800-talet er eit tema som i lang tid har stått sentralt i forsking og skriving om norsk lokalhistorie, sosial- og kulturhistorie og politisk historie. Det er difor ei stor glede for redaksjonen å kunne presentere fem artiklar frå sentrale prosjektdeltakarar som tvillaust vil vere nyttig og naudsynt lesnad for alle som framover vil gå inn i problemstillingar om tilhøvet mellom embetsmenn og bønder i norske lokalsamfunn.

Prosjektleiar Atle Døssland, professor emeritus ved Høgskulen i Volda, er gjesteredaktør for dette nummeret. Han presenterer dei fem vitskaplege artiklane i innleiinga si, så ei nærare omtale og plassering av artiklane og forfattarane finn ein der. I den fyrste artikkelen i nummeret, «I kvar si verd?», oppsummerer Døssland den lange rekkja av undersøkingar frå prosjektet og analyserer funna opp mot prosjektets eigne hypotesar og, ikkje minst, mot dei hittil dominerande synsmåtane på forholdet mellom dei to samfunnsgruppene. Kombinasjonen av oversynsartikkelen til Døssland og dei fire tematiske og geografiske punktgranskingane til Jens Johan Hyvik, Mette Vårdal, Harald Johannes Krøvel og Birger Løvlie, vil såleis til saman gje eit breitt bilete av ein fornya forskingsstatus på feltet. Vonleg vil mange finne inspirasjon til vidare granskingsarbeid med ein eller fleire av artiklane som føredøme.

Redaksjonen ønskte å gje plass til alle artiklane som høyrde heime i temanummeret, med den følgja at det gjekk noko ut over omfangsgrensa. Dermed vart det ikkje rom for bokmeldingar. Men fleire meldingar er alt leverte, og endå fleire er under arbeid, så me kan love eit rikeleg tilfang av bokmeldingar i dei neste nummera.

God lesnad!