Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
HEIMEN -- TIDSSKRIFT FOR LOKAL OG REGIONAL HISTORIE

Heimen er det sentrale vitenskapelige tidsskriftet for alle som arbeider med og interesserer seg for historie med grunnlag i det lokale og det regionale.

Heimen har som mål å publisere studier over lokale samfunn eller fenomener som kan kaste lys over større enheter eller spørsmål. Redaksjonen har som ambisjon å løfte fram nye temaer som er i forskningsfronten innenfor feltet og legger vekt på det nyskapende både med hensyn til teorier og metode. Gjennom artikler, debattinnlegg og bok­meldinger avspeiler tidsskriftet hele landet, men redaksjonen også åpent for relevante internasjonale bidrag.  Lokal- og kulturhistorisk interesserte med ulik bakgrunn og fra ulike fag er velkommen som bidragsytere.

Heimen har vært organ for Landslaget for lokalhistorie siden 1922 og retter seg mot forskere, studenter, lærere og andre med interesse for historie.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget på vegne av Landslaget for lokalhistorie, og med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

Heimen kommer ut fire ganger årlig.

For medlemskap i Landslaget for lokalhistorie og avtale om foreningsabonnement, kontakt foreningen på: http://landslaget.org/.

Fra 2017 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access).

KVALITETSVURDERING
Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst to anonyme fagfeller uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. 

Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).
ANSVARLIG REDAKTØR
Oddmund Løkensgard Hoel, professor, ph.d., Institutt for samfunnsvitskap, Høgskulen på Vestlandet, Sogndal

REDAKSJON
Annette Langedal Holme, arkivar, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Leikanger
Yngve Nilsen, førsteamanuensis, dr.art., Institutt for samfunnsvitskap, Høgskulen på Vestlandet, Sogndal
Mari Sofie Sandvik, formidlingsleiar, De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum, Sogndal
Gunnar Yttri, førsteamanuensis, dr.philos., Institutt for økonomi og administrasjon, Høgskulen på Vestlandet, Sogndal

REDAKSJONSSEKRETÆR
Tina Veronica Bjørk

REDAKSJONSRÅD
Line Grønstad, stipendiat, Norsk folkemuseum, Oslo
Hans Hosar, forskar, Norsk lokalhistorisk institutt, Oslo
Berit Eide Johnsen, professor, dr.art., Universitetet i Agder, Kristiansand
John Ragnar Myking, professor emeritus, dr.art., Høgskulen på Vestlandet, Bergen
Aud Mikkelsen Tretvik, professor, dr.art., NTNU, Trondheim
Steinar Aas, professor, dr.art., Nord Universitet, Bodø

KONTAKT REDAKSJONEN
E-post: heimen@landslaget.org

Heimen
Institutt for samfunnsvitskap, HVL
Postboks 133
6851 Sogndal 

 
(Gjelder fra Vol. 54, 2017)
Heimen er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.  
Heimen er det sentrale vitenskapelige tidsskriftet for alle som arbeider med og interesserer seg for historie med grunnlag i det lokale og det regionale.

Heimen har som mål å publisere studier over lokale samfunn eller fenomener som kan kaste lys over større enheter eller spørsmål. Gjennom artikler, debattinnlegg og bok­meldinger avspeiler tidsskriftet hele landet, men redaksjonen er også åpent for relevante internasjonale bidrag.  Lokal- og kulturhistorisk interesserte med ulik bakgrunn og fra ulike fag er velkommen som bidragsytere.

Fra 2017 utgis alt innhold i Heimen med åpen tilgang (open access) og under Creative Commons-lisensen CC-BY-NC 4.0.

Innlevering av manus

Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering: heimen@landslaget.org

Krav til faglig kvalitet

Alle manuskripter blir gjennomgått av redak­sjonen og to eksterne fagfeller (ref­erees) for å sikre at innholdet holder faglige mål.

Sjekkliste før innlevering av manus

Normal artikkellengde skal ikke overgå 40 000 tegn med mellomrom. Dette inkludert noter og litteraturliste.

Manuskriptet leveres i Word og skal inneholde følgende:
 • Artikkeltittel og forfatternavn
 • Engelsk tittel og et sammendrag (abstract) på inntil 200 ord.
 • 3–5 engelske nøkkelord (keywords).
 • Nummererte noter, organisert som sluttnoter, se mal under
 • Litteraturliste, se mal under.
 

Manuskriptet utformes slik:
 • Manusteksten skrives uten orddelinger. Teksten kan ha maksimalt to overskriftsnivåer.
 • Avsnitt markeres med tabulator. Blank linje må ikke brukes til annet enn kapittelinndeling eller til å skille ut lengre sitater.
 • Lengre sitater (mere enn tre linjer) skilles ut fra teksten med 1 blank linje på hver side av sitatet. Utelatelser i sitatene markeres med tre prikker. Tilføyelser settes i parentes.
 • Bruk ikke understrekinger. Utheving markeres i kursiv.
 • Forfatterne bes om å sende med inntil 4-6 illustrasjoner (bilder, tabeller, figurer, kart eller andre illustrasjoner).
 • En omtrentlig plassering av illustrasjonen skrives inn i artikkelmanus, slik: [ill. 1] der forfatteren ønsker at illustrasjonen skal plasseres.
 • Prøv ikke å «formatere» sider/spalter. Bruk ikke fast linjeskift og ordmellomrom-­tasten for å få innrykk o.l.
 • Redaksjo­nen kan bistå med hjelp til å skaffe illustrasjoner ut fra referanser oppgitt av forfatteren.
 • Manuskripter leveres i Word og teksten skrives inn uten bruk av orddeling.
I egne dokumenter leveres:
 • Nummererte figurer og tabeller, samt bildefiler – høyoppløst i minimum 300 dpi
 • Nummererte bildetekster og korrekt opphavskreditering
 • Forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse
 • Korte biografiske opplysninger om forfatter(e)
 

Sluttnoter

 

Noter markeres med fortløpende tallnummerering som sluttnoter etter endt tekst.

Noter skrives etter denne malen:

Johansen 2003, s. 37 og 55.

Litteraturliste

Litte­raturliste skal være med, og den skrives inn helt til slutt, etter hovedteksten.

Litteraturlista skrives etter denne malen:

Bøker:
Slettan, Dagfinn 1974: Søren Jaabæk og bondevennbevegelsen i Lister og Mandals amt. Oslo: Universitetsforlaget.

Artikler:
Slettan, Dagfinn 1990: «Kulturvern møter 90-åra». Heimen 2-1990.

DOI-referanser 

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

Fagfellevurdering

Tidsskriftet har dobbelt-blind fagfellevurdering. Manuskriptet skal være anonymisert. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering.

Språkvask og korrektur

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering vil forfatter motta forslag til språkkorrigeringer til gjennomsyn, og deretter en ombrukket 1. korrektur i pdf-format. Korrektur og kommentarer til disse filene må returneres innen den fristen som står i følgebrevet, dersom forfatteren skal være sikker på at rettinger blir tatt hensyn til. Det skal kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas noen endringer i teksten i forhold til godkjent manuskript (redigering, ny tekst etc.).

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Etter publisering

Forfatter vil motta en lenke til artikkelen på idunn.no etter at artikkelen er publisert.

Heimen er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang. Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0.

Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon