Integrering av innvandrere som politikk, begrep og samfunnsfenomen kan synes utforsket. Vår påstand er imidlertid at temaet trenger mer forskning, og da først og fremst i form av kritiske studier som stiller nye spørsmål og utfordrer etablerte sannheter. Hensikten med denne boka er å bidra i det akademiske feltet med slik kritisk kunnskap gjennom å vise fram noe av det mangfoldet av forståelser av begrepet, fenomenet og den mangefasetterte virkeligheten som prosesser av integrering foregår i. På den måten vil en tilsynelatende entydig begrepsforståelse og virkelighetsforståelse kunne utfordres og derigjennom gi grunnlag for en bedre politikk og et bedre samfunn.

Boka er basert på fem større forskningsprosjekter som har vært utført ved henholdsvis Universitetet i Agder, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet og UiT Norges arktiske universitet. Forskere i disse prosjektene møttes i forkant av bokprosjektet til et seminar hvor det ble tydelig at det var mange felles interesser og tematikker som kunne utgjøre grunnlaget for en felles publikasjon. Forskere ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU har gjennom prosjektet «Integrering som levd liv: mellom politikk, diskurs og hverdagspraksiser» hatt ansvaret for å få til en felles bok. Dette prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd FRIHUMSAM, og vi takker NFR for den økonomiske støtten som har muliggjort bokutgivelsen.

Videre vil vi takke vårt internasjonale nettverk, som har bestått av professor Ann-Dorte Christensen, Aalborg universitet; professor Maja Povrzanović Frykman, Universitetet i Malmö; professor Suvi Keskinen, Helsinki universitet og seniorforsker Maria Kontos, Frankfurt universitet. Nettverket har fulgt forskningsprosjektet hele veien, og har gitt oss mange gode innspill og diskusjoner.

Vi vil også takke Universitetsforlaget som inviterte oss til å skrive en bok, og som har vært en god støttespiller for framdrift og endelig produkt.

Trondheim, januar 2021