Denne boken har sitt utspring i det EU-finansierte forskningsprosjektet «Of Authorship and Originality», et tverrfaglig samarbeid i skjæringspunktet mellom juss og humaniora med forskere fra universitetene i Amsterdam, Cambridge og Bergen. Prosjektets formål var å undersøke hvorvidt ulike tekst- og kulturvitenskapelige perspektiver på «forfatterskap» og «originalitet» kan belyse eller berike forskningen på opphavsrett, der nettopp disse to begrepene står helt sentralt. De Bergens-baserte bidragsyterne, professor i medievitenskap Jostein Gripsrud og undertegnede, skulle særlig utforske og utfordre den såkalte «myten om romantisk forfatterskap» både teoretisk (i form av historisk-filosofiske undersøkelser) og empirisk (i form av produksjonsstudier).

En rekke opphavsrettsforskere mener nemlig at en nokså antikvert og naiv forestilling om det autonome og geniale enkeltindividet som opphav til originale verk, som så å si bærer det unike avtrykket av skaperens personlighet, har vært med på å forme opphavsrettslovgivningen, og at denne etterlevningen fra romantikken er i utakt både med moderne litteraturvitenskapelige teorier om forfatterskap og med faktiske kreative prosesser.

I løpet av mine historiske og teoretiske undersøkelser ble jeg stadig mer skeptisk til selve premisset, at litterære forestillinger om forfatterskap fra romantikken på mystisk vis fant veien inn i opphavsrettslovgivningen, og har formet den helt fram til i dag. Hvor virksomt det romantiske forfatterbegrepet er i dag i selve kulturlivet, er et nokså annet – men fra mitt faglige ståsted vel så interessant – spørsmål. Mot slutten av prosjektet utførte jeg derfor en produksjonsstudie av NRK-serien Kampen for tilværelsen. Selv om romantikkens forestillinger om forfatterskap har vært et relevant referansepunkt under arbeidet, har formålet med studien et mer generelt siktemål: å utforske de kreative prosessene bak et av vår tids mest omtalte og omtykte kulturuttrykk, nemlig TV-dramaet.

Jeg er takknemlig for at det europeiske forskningsrådet finansierte stipendet som gjorde dette prosjektet, og denne boken, mulig.

Jeg vil også takke NRK for at jeg fikk innpass i skriverommet, slik at jeg kunne observere deler av manusarbeidet. Ikke minst er jeg veldig takknemlig for at seriens produsent, konseptuerende regissør og tre forfattere tok seg tid til å stille til intervju.

Til slutt vil jeg takke min redaktør, Heidi Norland, for konstruktive kommentarer til manus.

Bergen, oktober 2015
Erlend Lavik