Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 3-5)
av Hilde A. Aamodt & Lennart Lorås
Vitenskapelig publikasjon
Vitenskapelig publikasjon
(side 6-24)
av Astrid Kleppe Flacké & Inger Oterholm
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen undersøker terapeuters erfaring ved bruk av familieråd i høykonfliktsaker i familievernet. Den bygger på en reanalyse av intervjuer med 13 terapeuter fra fire familievernkontor i et større evalueringsprosjekt. Familievernets forståelse av problemer og løsninger synes i stor grad å sammenfalle med tenkningen i familierådsmodellen. Terapeutenes erfaringer er hovedsakelig positive, og de ser på familieråd som en tilnærming der barn blir reelt hørt og ivaretatt, en mulighet for å mobilisere ressurser, og for å løse opp i fastlåste konflikter. Familieråd har en annen struktur enn de vanligste tilnærmingene i familievernet. Dette gir andre muligheter, men også utfordringer for familievernet som system, særlig knyttet til økonomiske og praktiske forhold knyttet til finansiering, opplæring, tidsbruk og rapportering.

This article explores how therapists in Family Counselling Services experience the use of Family Group Conferences working with families who have severe conflicts. It is based on a re-analysis of interviews with 13 therapists from four Family Counselling Services in a major evaluation project. The Family Counselling Services’ understanding of problems and solutions seems to a large extent to coincide with the Family Group Conference model. The therapist’s experiences are mainly positive. They look at Family Group Conferences as an approach where children are genuinely heard and taken care of, an opportunity to mobilize resources and resolve difficult conflicts. The Family Group Conference model has a different structure than most common approaches in the Family Counselling Services. This provides other opportunities, but also challenges for the Family Counselling Services as a system, especially related to economics and practical issues such as financing, training, time spent and reporting.

Vitenskapelig publikasjon
(side 25-41)
av Jorid Krane Hanssen
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen handler om hvordan 11 ungdommer og unge voksne forteller om sine erfaringer fra samlivsbrudd mellom biologiske foreldre. Årsaken til bruddet blir begrunnet i deres mødres seksuelle orientering som lesbisk. I artikkelen diskuteres det hvordan virkningene av emosjoner som sorg, sinne og glede knyttet til samlivsbruddet framstår konstituerende både for den enkeltes personlighet og for fellesskapet. Diskusjonen er inspirert av Sara Ahmeds ideer om at emosjoner ikke eksisterer «i» det enkelte subjekt eller «i» fellesskapet, men hvordan virkningen av disse skaper subjekter og det kollektive. Ungdommene og de unge voksne forteller at betydningen av emosjonelle reaksjoner og handlinger knyttet til samlivsbruddet framstår som mer utfordrende å håndtere enn det å få vite om morens seksuelle orientering.

The article discusses 11 adolescents’ and young adults’ experiences of their biological parents’ divorce. The divorce is justified by their mother’s sexual orientation as a lesbian. The article discusses how the effects of emotions such as grief, anger and joy associated with the divorce act constitutively for both the individual’s personality and the community. The discussion is inspired by Sara Ahmed’s ideas on how emotions neither exist “in” the individual nor “in” the community, but how emotional effects creates subjects and the collective. The adolescents and the young adults say that the impact of emotional reactions and actions related to the parents’ divorce is more challenging to deal with than finding out about their mother’s sexual orientation.

Fagartikkel
”Fordi min mor støtter mig med hjertet”
En artikel om familiens betydning i behandlingen af svær spiseforstyrrelse
(side 42-62)
av Line Ranzau Hansen
SammendragEngelsk sammendrag

“Fordi min mor støtter mig med hjertet” er en fortælling om en ung kvinde, der uventet og mod alle odds kommer sig efter gentagne indlæggelser i psykiatrien med svær anoreksi og selvskade. Artiklen belyser to perspektiver, dels patientens egne beskrivelser af sygdomsforløbet, dels behandlerens overvejelser og hypoteser. Formålet med artiklen er at understrege nødvendigheden af aktiv familieinddragelse i hospitalspsykiatrien og arbejdet med at styrke familiers oplevelse af betydning og mestring i behandlingsprocessen.

“Because my mother supports me with her heart” is a story about a young woman, who recovers from a severe and enduring eating disorder against all odds. The article is divided between different perspectives on the treatment – both the patient and the primary treater give their view on the treatment process. The main goal of the article is to emphasize the importance of including and empowering families to take part in the treatment of patients in psychiatric inpatient units and in psychiatry as a whole.

Essay
Tilbake til fremtiden
Fremtiden har ennå ikke blitt skrevet – derfor kan den bli forandret
(side 63-74)
av Arnstein Søvik

1-2021, årgang 49

www.idunn.no/fokus

Fokus på familien utgis fire ganger i året.

Redaktører

Lennart Lorås, professor

Hilde Anette Aamodt, førsteamanuensis, OsloMet – storbyuniversitetet

Redaksjonssekretær

Aud Aasen

Redaksjonsmedlemmer

Norge

Bård Bertelsen, psykologspesialist

Danmark

Jacob Mosgaard, psykolog

Sverige

Gustaf Berglund, socionom, leg. psykoterapeut, författare

Fanny Marell, socionom, leg. psykoterapeut.

Finland

Katarina Fagerström, familieterapeut, leg. psykoterapeut

Faglig rådgivende utvalg

Monica Hedenbro (Sverige), Søren Hertz (Danmark), Magne Mæhle (Norge), Magnus Ringborg (Sverige), Jarl Wahlström (Finland), Dorte Kousholt (Danmark)

Redaksjonens adresse

E-post: fokus.familien@gmail.com

Post: Fokus på familien

v/Hilde Aamodt

Kløftaveien 30

1352 Kolsås

ISSN online: 0807-7487

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon